Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzivní témata (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:21. 10. 2021
Cena:1890 Kč

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu prostřednictvím interaktivních přednášek a zážitkových aktivit s efektivními metodami hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání studentů v rámci inkluzivního vzdělávání; představit efektivní způsoby hodnocení ve vztahu k metodám umožňujícím diferenciaci a individualizaci výuky. Cílem kurzu je podání základních informací a systému středoškolského vzdělávání studentů se SVP včetně škol, které jsou zaměřeny na vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných. Dílčí obsahový cíl sleduje možnosti profesního uplatnění v kontextu eliminace negativních dopadů profesní adjustace a vymezuje motivační kritéria pro celoživotní učení cílové skupiny.

Kurzy dle akreditace:

  • Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání studentů s SVP (16 hodin) – pro SŠ a VOŠ
  • Informování rodiny o hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání studentů s SVP (24 hodin) – pro SŠ a VOŠ
  • Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání studentů s SVP (8 hodin) – pro SŠ
  • Specifika vzdělávání studentů se SVP (16 hodin) – pro SŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v oblasti inkluze (24 hodin) – pro SŠ

Obsah školení

Obsahová náplň kurzů se odvíjí od konkrétní hodinové dotace a akreditace. Mezi vyučovaná témata patří:

Střední škola a její klasifikace, možnosti cílové skupiny při výběru střední školy. Odborné učiliště, systém profesí, specifika a možnosti uplatnění.  Praktická škola, její jedinečnost v systému středních škol. Legislativní opatření výchovy a vzdělávání studentů se SVP na středních školách (Účastníci budou seznámeni s novou filosofií posuzování speciální vzdělávacích potřeb v rámci změn v české legislativě-charakteristika, implementace a zavádění podpůrných opatření. Souvisejícím cílem je vysvětlit účastníkům změny v pojetí „naplňování“ vzdělávacích potřeb studentů se zdravotním postižením, přehled normativních, organizačních a metodických norem, které zavádění podpůrných opatření v českém školství zajišťují. Vzdělávacím cílem je zajistit zvýšení vědomostí a znalostí účastníků o novém prvku speciálně pedagogické podpory žáků cílové skupiny u nás a naučit je rozpoznat úkoly, které z nového modelu podpory vyplývají pro školy). Úloha výchovného poradce a speciálního pedagoga na středních školách.  Individuální plány pro žáky se SPV na středních školách. Realizace tranzitních programů. Specifika profesní adjustace žáků se SVP a její negativní dopady. Motivace pro celoživotní vzdělávání. Spolupráce s rodinou žáka střední školy. Spolupráce s odbornými poradenskými pracovišti.

Možnosti hodnocení v prostředí heterogenní třídní skupiny. Koncepty formativního hodnocení jako nástroje k rozvoji sebehodnocení studentů, dynamické diagnostiky a práce s chybou. Hodnocení výsledků činností studentů se specifickými poruchami učení se zaměřením na rozlišení specifických a nespecifických chyb. Hodnocením individuálního vzdělávacího pokroku studentů a efektivními metodami průběžného zjišťování míry osvojení učiva v průběhu výuky. (Představení možností diferenciace ve využívání hodnotících nástrojů a postupů formou workshopu zaměřeného na tvorbu různých nástrojů hodnocení znalostí/kompetencí. Představení možností průběžného zjišťování míry osvojení a porozumění učivu v průběhu výuky formou simulované výuky s maximálním zapojením účastníků).

Vstupní požadavky

Kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům SŠ, popř. VOŠ.

Způsob ukončení

Podmínkou pro získání osvědčení je přítomnost na kurzu.

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence