Využití didaktických pomůcek, materiálů, aktivit a speciálně pedagogických metod u žáků se SVP v 1.-3. ročníku ZŠ

Pořádá SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Termín:21. 09. 2024
Cena:2100 Kč za seminář

 
Smyslem kurzu je rozšířit kompetence učitelů v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) na prvním stupni ZŠ, konkrétně v 1.-3. ročníku ZŠ.

V rámci kurzu se budeme věnovat vzdělávání žáků s neurovývojovými poruchami. Neurovývojové poruchy představují skupinu poruch, které postihují vývoj nervového systému. Můžeme zde zařadit poruchy autistického spektra, mentální postižení, specifické poruchy učení, poruchy pozornosti a vývojové poruchy řeči. Zaměříme se na projevy těchto poruch v jednotlivých dílčích oblastech (tzv. deficity dílčích funkcí), které dále ovlivňují osvojování komplexních akademických dovedností, jako jsou čtení, psaní a počítání. Současně se budeme věnovat rozvoji řeči a komunikačních dovedností, jelikož tato oblast bývá často u těchto poruch více či méně narušena. Konkrétně vše budeme vztahovat k učivu českého jazyka, matematiky a částečně prvouky v 1.-3. ročníku ZŠ.

Vysvětlíme si, co to znamená při vzdělávání žáků se SVP aplikovat komplexní přístup k žákovi. Jak do procesu vzdělávání zapojit všechny pro žáky dostupné kanály, kterými přijímají informace a jak při učení se novým znalostem a dovednostem využívat všechny smysly (aplikace multisenzorického přístupu). To vše si ukážeme prakticky a pokusíme se vše účastníkům zprostředkovat tak, aby si to mohli sami na sobě vyzkoušet. V neposlední řadě si předvedeme možnosti tvorby vlastních pomůcek, a to jak obrázkových, tak manipulačních.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vzdělávací program rozšiřuje a prohlubuje praktické znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků, které dále uplatní ve své pedagogické praxi. Cílem kurzu je předat účastníkům naše dlouholeté zkušenosti se vzděláváním žáků se SVP a didaktické pomůcky.
Kontaktní email:kabelacova.jana@sss-ou.cz
Kontaktní tel.:721231781
Poznámka k ceně:2 100 Kč/osoba (lze hradit ze Šablon)

1 050 Kč/student

Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Termíny konání kurzů jsou:

21.9.2024, 19.10.2024, 16.11.2024, 30.11.2024, 11.1.2025