Kritické myšlení v pedagogické praxi

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Praha
 
Prakticky orientovaný seminář zaměřený na použití kritického myšlení ve školním prostředí – jak vychovávat ke kritickému myšlení, jak předložit téma výuky, třífázové učení. Jak formulovat otázky do testů a písemek a položky do ankety/dotazníku. Jak formulovat své cíle a objednávky při komunikaci s kolegy, s rodiči, s nadřízenými či podřízenými pracovníky tak, aby komunikace byla efektivní. Kurz určen pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům SŠ (příp. VOŠ), výchovným poradcům, členům vedení školy.
Kurz je zdarma pro pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Vzhledem k této skutečnosti se ho mohou účastnit pouze PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří buď vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy, nebo jsou na území hl. m. Prahy hlášeni k trvalému pobytu, případně splňují obě podmínky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci si prostřednictvím metod provokujících kritické myšlení ujasní vlastnosti a specifika kritického myšlení a jeho význam ve vzdělávání i v mezilidské komunikaci. Vyzkouší si formulování témat, která probírají s žáky, do otázek nebo pokynů, které v
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Poznámka k ceně:Tento kurz je za stanovených podmínek plně hrazen pedagogům projektem MHMP.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Kurz se bude konat v prostorách VOŠ Jabok, od 9:00 do 16:30.