Proxima Sociale o.p.s.

Naším posláním je sdílení a předávání dobré praxe mezi pedagogy a naší dosavadní několikaleté zkušenosti v kontextu celoživotního vzdělávání pedagogů v tématech práce s třídním kolektivem.
Naším cílem je podpora a rozvoj pedagogů v jejich kompetencích ve vedení třídních kolektivů a vedení k reflexi jejich práce se skupinou i jednotlivci v kontextu školy jako instituce s výchovným potenciálem.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Na co klademe důraz:

Propojení teorie s praxí – zastáváme názor, že správná teorie je taková, která je ověřitelná a uplatnitelná v praxi, vycházíme z našich zkušeností i zkušeností pedagogů, které v rámci vzdělávání vzájemně sdílíme.

Práce s konkrétními kazuistikami – konstruované modelové příklady dokáží dobře ilustrovat teorii, práce s faktickými kazuistikami umožňuje propojovat teorii s aktuální praxí již v procesu učení se novému a lépe se tak připravit na budoucí reálné situace.

Interaktivita, reflexe – naše zkušenosti nás vedou k poznání, že proces učení se a vzdělávání je efektivnější, pokud je dialogický, reflektující aktuální potřebu vzdělávaného.

Statut:obecně prospěšná společnost (o.p.s.)
Adresa:Proxima Sociale o.p.s.
Rakovského 3138/2
143 00 Praha 4 – Modřany
Kontaktní osoba:Alžběta Černochová
Kontaktní e-mail:vzdelavanipedagogu@proximasociale.cz
IČ:49625624
Zaměření:prevence, výchovné poradenství
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)