3. 3. 2021: Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Na základě usnesení vlády č. 243 ze dne 2. března 2021 vláda s účinností ode dne 3. března 2021 od 00:00 hod. mění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 217, vyhlášené pod č. 114/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 1. března 2021 č. 241, vyhlášeného pod č. 116/2021 Sb., tak, že zakazuje kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou:

praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 2

profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,

– činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kromě zkoušek, které je zakázáno konat, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,

– činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,

– dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,“.

——————————————————————————————————————————————–

Na základě výše uvedeného je tedy ode dne 3. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. povoleno:

  • Konání vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti (např. vázané živnosti, řemeslné živnosti, koncesované živnosti a další činnosti) a
  • Konání kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a
  • Konání rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Přitom se zakazuje:

  • v jeden čas přítomnost více než 10 osob a
  • je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti a

———————————————————————————————————————————————–

  • Při pořádání vzdělávacích akcí a zkoušek je potřeba dodržovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Více informací naleznete ZDE
  • Cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách spadá do výjimek uvedených v omezeni týkajících se volného pohybu osob na území České republiky (bod II. 7.) platné v období ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.
  • Vzdělávací akce a zkoušky, kterých se netýká výše uvedená výjimka, NENÍ MOŽNÉ REALIZOVAT.
  • Výše uvedený výklad se netýká těch zkoušek, které jsou součástí vzdělávání podle školského a vysokoškolského zákona.

 

Seznam právních předpisů, jejichž naplnění požadavku na odbornou způsobilost v povolání, lze naplnit prostřednictvím zkoušky z profesní kvalifikace.xlsx

———————————————————————————————————————————————–

Usnesení vlády ČR č. 196 týkající se vyhlášení nouzového stavu ze dne 26. února 2021 naleznete ZDE

Usnesení vlády ČR č. 216 týkající se volného pohybu osob na území České republiky ze dne 26. února 2021 naleznete ZDE

Usnesení vlády ČR č. 217 ze dne 26. února 2021 naleznete ZDE

Usnesení vlády ČR č. 241 ze dne 1. března 2021 naleznete ZDE

Usnesení vlády ČR č. 243 ze dne 2. března 2021 naleznete ZDE

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/3-3-2021-realizace-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a?lang=1&ref=m&source=email