Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

[1] Preambule

1.1 Společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“), jež jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi: společností Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 10, PSČ 130 00, IČ: 630 77 639, DIČ: CZ63077639, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 9659, bankovní spojení UNICREDIT Bank, č. ú.: 1333107011/2700 (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné a objednatelem (dále jen „objednatel“) na straně druhé. Poskytovatel poskytuje produkty a služby odborných portálů jako služby informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, uživatelům služby.

1.2 VOP upravují práva a povinnosti poskytovatele a uživatele.

1.3 VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění zveřejněném na internetové adrese www.DVPP.info

[2] Úvodní ustanovení

2.1 Poskytovatel je provozovatelem portálu DVPP.info. Součást portálu tvoří obsah poskytovatele, obsah uživatele a obsah třetích osob (dále též jen „obsah“) v návaznosti na DVPP (dále jen další vzdělávání pedagogických pracovníků).

2.2 Poskytovatel je poskytovatelem služeb portálu DVPP.info.

2.3 Uživatelem služeb je fyzická osoba nebo právnická osoba, s plnou způsobilostí k právním úkonům, která užívá nebo žádá služby poskytované poskytovatelem na základě smlouvy o poskytování služeb podle těchto VOP.

2.4 Uživatelem se rozumí neregistrovaný uživatel, registrovaný uživatel nebo registrovaný uživatel s placeným přístupem.

2.5 Služby jsou poskytované poskytovatelem uživateli buď bezúplatně (základní služby), či za úplatu (placené služby) v závislosti na typu registrovaných a/nebo zaplacených produktů a služeb a typu uživatele.

2.6 V rámci služeb poskytuje poskytovatel prezentaci akcí registrovaného uživatele s placeným přístupem i jeho samotného dle zvoleného tarifu, spravuje katalog akcí v rámci DVPP, poskytuje prostor pro ukládání informací uživatelem na DVPP.info zejména v podobě:

 • informací v osobním profilu uživatele,
 • organizovaných akcí registrovaného uživatele s placeným přístupem.

2.7 Základní služby poskytuje poskytovatel uživateli bezúplatně bez objednávky.

2.8 Placené služby poskytuje poskytovatel služby uživateli úplatně na základě objednávky.

2.9 Registrace uživatele není povinná pro užívání základních služeb. Registrace uživatele je nezbytná pro užití služeb placených či přihlášení se k odběru newsletteru.

2.10 Objednávka je elektronický formulář pro objednání placené služby uživatelem přístupný na DVPP.info a současně projev vůle uživatele k uzavření smlouvy o poskytování placených služeb.

2.11 Vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí smlouvou o poskytování služby a od okamžiku započetí užívání služeb uživatelem těmito VOP, jejichž součástí jsou zvláštní podmínky služeb (dále jen „ZPS). VOP tvoří podle ustanovení § 1798 zákona č. 89/2012 Sb. nedílnou součást každé takové smlouvy, není-li výslovně sjednáno jinak. Smlouva i VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Poskytovatel archivuje smlouvy (dokumenty o registraci a objednávky) a VOP po dobu stanovenou zákonem; tyto dokumenty jsou přístupné uživateli pouze na jeho písemnou žádost doručenou poskytovateli.

2.12 Uživatel je povinen se před započetím užívání služeb seznámit s VOP a vyjádřit souhlas s VOP, a to buď konkludentně započetím užívání služeb (i volně veřejně přístupného obsahu) v případě neregistrovaného uživatele, či výslovně v rámci registrace v případě uživatele registrovaného. Osoba, která nesouhlasí s VOP, je povinna zdržet se užívání služeb, a to i užívání volně veřejně přístupného obsahu.

[3] Registrace, uzavření smlouvy, objednávka služby

3.1 Smlouva je uzavřena:

 1. v případě neregistrovaného uživatele okamžikem započetí užívání služby (započetí užívání volně veřejně přístupného obsahu), jímž uživatel uděluje souhlas s VOP konkludentně;
 2. v případě registrovaného uživatele okamžikem:
  – registrace nového uživatele k odběru newsletteru prostřednictvím elektronického formuláře Registrace uživatele přístupného na stránkách https://www.DVPP.info/registrace/ , – odeslání objednávky placených služeb uživatelem.

3.2 Poskytovatel poskytuje služby neregistrovanému uživateli v souvislosti s volně přístupným obsahem, tj. bezúplatně prohlížení a filtrování Katalogu akcí, prohlížení Adresáře vzdělavatelů.

3.3 Registrovanému uživateli poskytuje poskytovatel bezúplatně prohlížení a filtrování Katalogu akcí, prohlížení Adresáře vzdělavatelů a zasílání newsletteru.

3.4 Registrovanému uživateli s placeným přístupem poskytuje poskytovatel kromě služeb zmíněných v bodu 3.3 také služby spojené s provozem Katalogu akcí.

3.5 Objednávka placených služeb:

 1. registrovaný uživatel vyplní elektronický formulář Objednávka přístupný na stránkách poskytovatele, do něhož doplní požadované identifikační údaje (zejména e-mailovou adresu a heslo, jméno a příjmení, telefon, fakturační a dodací údaje, případně IČ, DIČ), zvolený tarif a vyjádří souhlas se zněním VOP coby nedílných součástí uzavírané smlouvy. Před potvrzením objednávky uživatel ověří úplnost objednávky a vstupní údaje s možností kontroly a úprav objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje uživatel, že akceptuje výši ceny za zřízení a poskytování služby podle aktuálního ceníku přístupného na stránkách poskytovatele, že se těmito VOP, které jsou nedílnou součástí smlouvy, řídí smluvní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem;
 2. poskytovatel uživateli neprodleně elektronicky potvrdí obdržení objednávky služeb, vystaví proforma (zálohovou) fakturu jako podklad pro zaplacení ceny za zřízení a poskytování placených služeb podle aktuálního ceníku poskytovatele a zašle ji uživateli na adresu uvedenou v objednávce.

[4] Cena placené služby

4.1 Cena za zřízení a poskytování placené služby poskytované uživateli za úplatu je vždy stanovena podle aktuálního ceníku poskytovatele přístupného na webových stránkách DVPP.info.
4.2 Cena služby je aktuální k datu objednávky. Při objednání služby v období leden až září je cena ročního předplatného dělena dvanácti a násobena počtem měsíců zbývajících do konce kalendářního roku. Do patnáctého dne v měsíci je započítán i tento měsíc, od šestnáctého dne je cena kalkulována až od dalšího měsíce. (Příklad: Roční předplatné činí 10 000 Kč, zákazník objednává 10. 3. 2019. Výše předplatného v tuto chvíli činí 10 000/12*10, tj. 8 333 Kč, a je na období 10. 3. 2019 až 31. 12. 2019.) Při objednání služby v období říjen až prosinec je k ceně celoročního předplatného na následují rok připočten počet dvanáctin (měsíců), které zbývají do konce aktuálního roku. (Příklad: Roční předplatné činí 10 000 Kč, zákazník objednává 10. 11. 2019. Předplatné je v tuto chvíli kalkulováno na období čtrnácti měsíců a činí 10 000 + (10 000/12*2), tj. 11 667 Kč, a je na období 10. 11. 2019 až 31. 12. 2020.)
Zákazník v okamžiku objednávky vždy vidí skutečnou cenu, kterou za službu zaplatí.

4.3 Poskytovatel je oprávněn měnit ceník, strukturu i výši cen za službu za podmínek VOP.

[5] Platební podmínky služby

5.1 Po obdržení objednávky uživatele poskytovatel vystaví proforma (zálohovou) fakturu na částku odpovídající ceně za zřízení a poskytování služby podle aktuálního ceníku s lhůtou splatnosti 14 dnů a zašle ji uživateli na adresu uvedenou v objednávce. Po úhradě vyfakturované částky zašle poskytovatel uživateli na adresu uvedenou v objednávce daňový doklad.

5.2 Uživatel se zavazuje řádně a včas platit cenu za poskytovanou placenou službu podle smlouvy a/nebo aktuálního ceníku poskytovatele nejpozději k datu splatnosti daňového dokladu (proforma faktury). Dnem zaplacení/platby ceny se rozumí den připsání částky ceny ve prospěch bankovního účtu poskytovatele.

5.3 Pokud nebude vyfakturovaná částka ceny připsána ve prospěch bankovního účtu poskytovatele třicátý (30.) den od data vystavení proforma faktury, smlouva na poskytování placených služeb pozbývá bez dalšího platnosti a účinnosti.

5.4 Není-li uvedeno v objednávce jinak, je účtovaným (zúčtovacím) obdobím za poskytování placené služby období ode dne vystavení faktury do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

5.5 Při platbě ze zahraničí je uživatel povinen uhradit veškeré bankovní poplatky tak, aby byla ve prospěch bankovního účtu poskytovatele připsána úhrada za poskytnutou placenou službu v plné výši.

[6] Práva a povinnosti uživatele

6.1 Uživatel není oprávněn předmět smlouvy převádět, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat či jiným způsobem zpřístupnit službu poskytovatele třetí osobě nebo jí poskytovat své přihlašovací údaje. Zánikem právnické osoby, které bylo uděleno oprávnění, nepřecházejí práva a povinnosti na jejího právního nástupce.

6.2 Uživatel je povinen nahlásit poskytovateli jakékoliv zneužití přístupu do aplikace bez zbytečného odkladu poté, co se toto dozví. Poskytovatel v takovém případě uživateli přidělí nové registrační údaje. Poskytovatel však neručí za škodu, která by vznikla zneužitím přístupu uživatele do administrativní části portálu.

6.3 Při registraci na DVPP.info je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uživatel je dále povinen při jakékoliv změně své údaje uvedené v uživatelském účtu aktualizovat. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za škodu nebo ztrátu zisku způsobenou uživateli neaktuálností jeho údajů.

6.4 V případě porušení povinností dle těchto VOP, stejně jako při neoprávněném užívání, předání či zpřístupnění předmětu smlouvy třetí osobě, je poskytovatel oprávněn uživatele na takovou skutečnost písemně upozornit a poskytnout uživateli lhůtu sedmi (7) dnů pro nápravu. Pokud bude porušení smlouvy nebo práva ze strany uživatele i nadále trvat, je poskytovatel oprávněn licenci odebrat nebo znemožnit její užití.

6.5 Poskytovatel má právo licenci odebrat nebo znemožnit její užití nebo odstoupit od smlouvy také v případě, že uživatel je v prodlení s úhradou jakýchkoli svých závazků vůči poskytovateli po dobu delší než 30 dnů.

6.6 Uživatel je povinen se seznámit s VOP před započetím užívání portálu DVPP.info.

6.7 DVPP.info může užívat pouze uživatel, který při jejich užívání dodržuje tyto VOP a právní předpisy.

6.8 Uživatel bere na vědomí, respektuje a souhlasí s tím, že:

 1. pro užívání portálu coby formy setkávání určité komunity v prostředí internetu platí stejná pravidla (morální, etická i právní) jako při jakékoli jiné formě veřejného a veřejně přístupného setkávání v rámci určité komunity;
 2. plně odpovídá za obsah uživatele, jím ukládaný v rámci užití služby;
 3. obsah uživatele, ukládaný uživatelem v rámci užití služby, musí být věcný, pravdivý, nesmí být v rozporu s právními předpisy, zejména autorským zákonem, občanským zákoníkem, či dobrými mravy ani zasahovat do práv poskytovatele či třetích osob;
 4. portál/služby jsou určeny pro uživatele v České republice, nikoli k užívání v jiném státě, zejména v takovém, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy či kde by tvorba, provozování či zpřístupňování obsahu, resp. poskytování služby, vyžadovalo splnění formálních náležitostí (např. povolení, registrace);
 5. porušení VOP uživatelem opravňuje poskytovatele k odstranění obsahu uživatele, k okamžitému přerušení a/nebo zastavení poskytování služby a k zablokování přístupu uživatele ke službě. Pokud bude přístup zablokován, končí tím automaticky účinnost smlouvy, v případě registrovaného uživatele i jeho registrace.

6.9 Uživatel nemá právo poskytnout ani postoupit ani pronajímat ani půjčovat ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel je povinen zabezpečit své identifikační a/nebo registrační údaje (včetně hesel) pro přístup ke službě před zneužitím, zejména je nesdělit třetí osobě.

6.10 Uživatel se zavazuje, že nebude portál ani službu měnit, blokovat či jinak narušovat, přetěžovat či poškozovat její dobré jméno nebo dobré jméno poskytovatele. Dále se zavazuje, že nebude ohrožovat či narušovat provoz portálu, ohrožovat, narušovat, obcházet či prolamovat zabezpečení odborného portálu a poskytovatelem použité technické prostředky ochrany nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích (popř. jejich přihlašovací jména či hesla).

6.11 Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel kdykoli zkontroloval, zda uživatel užívá službu v rozsahu a za podmínek stanovených VOP a ověřil si dodržování VOP uživatelem; uživatel je povinen strpět výkon práva kontroly ze strany poskytovatele.

6.12 Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování služby změnit podmínky poskytování služby i VOP.

6.13 Uživatel (fyzická osoba) souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů poskytovatelem jako správcem podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou, pro případ, že takové údaje uživatel buď vyplnil, nebo je poskytovatel získal na základě žádosti, či v rámci přístupu uživatele ke službě. Uživatel odesláním žádosti či započetím užívání služby potvrzuje, že všechny údaje jím vyplněné, včetně údajů osobních, jsou-li poskytovány, jsou pravdivé a přesné a potvrzuje, že byl před udělením předmětného souhlasu poučen o veškerých právech vyplývajících pro něj z výše uděleného souhlasu, zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že jako subjekt osobních údajů má přístup k těmto údajům a že je oprávněn kdykoli takový souhlas odvolat písemným oznámením na adrese poskytovatele (to neplatí pro případy, kdy dochází ke zpracování osobních údajů na základě povinnosti stanovené právními předpisy). Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů v zákonném rozsahu třetí osobu.

6.14 Uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude na jeho e-mailovou adresu uvedenou v žádosti zasílat informace o poskytování služby či dalších služeb, jakož i zasílat obchodní sdělení podle ustanovení § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i odmítnout zasílání obchodních sdělení, a to buď prostřednictvím zákaznického oddělení poskytovatele, nebo využitím Kontaktního formuláře na stránkách poskytovatele. Obchodním sdělením nejsou informace technické, provozní a informace týkající se žádosti či služby.

6.15 Registrací souhlasí uživatel se shromažďováním a používáním základních informací o své osobě. Jde především o trackování pohybu po webových stránkách, objednávky na stránkách provozovatele. Součástí poskytovaných služeb je newsletter, s jehož zasíláním uživatel registrací souhlasí. Tímto souhlasem není nijak narušeno jeho právo registrovaného tento souhlas kdykoliv zrušit.

[7] Práva a povinnosti poskytovatele

7.1 Poskytovatel poskytuje uživateli možnost bezúplatně či za úplatu užívat služby portálu DVPP.info v souladu s VOP.

7.2 Poskytovatel zásadně neodpovídá za obsah uživatele, ale s ohledem na své zákonné povinnosti stanovené zejména v ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn obsah odborného portálu (zejména diskuse) monitorovat a jakékoli příspěvky či informace (zejména porušující VOP, právní předpisy či dobré mravy) odstranit.

7.3 Poskytovatel má výhradní právo k jakémukoli zásahu do odborného portálu, včetně změny poskytování služby a těchto VOP, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu.

7.4 Poskytovatel má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování služby z jakýchkoli důvodů (např. nutné správy, údržby, opravy) i bez důvodu, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu. Poskytovatel tak má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování služby, odstranit obsah uživatele a zablokovat přístup uživatele ke službě zejména při zneužití služby nebo podezření na zneužití služby uživatelem či třetí osobou, stejně tak v ostatních případech podstatného porušení povinností uživatele daných VOP nebo právními předpisy.

7.5 Poskytovatel je oprávněn zpřístupňovat na stránkách služby reklamu, a to i kontextově cílenou.

[8] Doba čerpání služby

8.1 Smluvní ujednání o koupi mezi společností Wolters Kluwer ČR, a. s., a zákazníkem ohledně zboží nabývá platnosti a účinnosti dnem uhrazení faktury zákazníkem po předchozím zaslání objednávky prostřednictvím webových stránek konkrétního portálu a uzavírá se na dobu určitou.

8.2 Smluvní vztah zaniká v případech stanovených VOP.

8.3 Smlouva končí uplynutím doby, na kterou je uzavřena.

8.4 Smlouvu je možné ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením.

8.5 Smlouvu je možné ukončit jednostrannou výpovědí ze strany poskytovatele služeb s 3měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní doba začne běžet prvního dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé smluvní straně.

8.6 V případě zániku zákazníka nebo v případě pravomocného prohlášení likvidace nebo insolvence je zákazník oprávněn smlouvu ukončit písemnou výpovědí s účinností ke konci měsíce, ve kterém je tato výpověď doručena poskytovateli.

8.7 V případě ukončení smlouvy zanikají práva k předmětu smlouvy, a to ke dni účinnosti výpovědi nebo ukončením smlouvy. Poskytovatel je oprávněn v tomto případě uzavřít přístup zákazníka k předmětu plnění. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která se týkají záruk a práv duševního vlastnictví.

8.8 Každá ze stran je oprávněna od smlouvy odstoupit, a to však pouze z důvodů hrubého porušení závazků z ní vyplývajících. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně a poskytovatel je oprávněn k okamžitému přerušení a/nebo zastavení poskytování služby. Uživatel v takovém případě ztrácí nárok na vrácení již zaplacené ceny, resp. poskytovatel neztrácí nárok na zaplacení ceny za službu za celé fakturační období.

8.9 Zrušením smlouvy zanikají veškerá oprávnění uživatele k užívání služby.

8.10 Zrušením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se sankcí, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před zrušením smlouvy). Poskytovatel není po zrušení smlouvy povinen vracet jakékoli částky ceny přijaté od uživatele, ledaže smlouva či zákon stanoví výslovně kogentně jinak. Veškeré, do doby zrušení smlouvy nevyfakturované a/nebo neuhrazené peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy budou vyrovnány nejpozději do čtrnácti (14) dnů po zrušení smlouvy.

[9] Odpovědnost za vady a za újmu

9.1 Poskytovatel odpovídá uživateli za umožnění přístupu k placené službě v rozsahu podle smlouvy a VOP a za to, že je oprávněn poskytnout službu.

9.2 Poskytovatel výslovně upozorňuje uživatele a uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

 1. informace zpřístupňované poskytovatelem na odborném portálu nejsou závazné a mají informativní charakter, nejsou doporučením, nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak či nevyplývá-li z VOP jinak;
 2. poskytovatel neodpovídá za správnost, úplnost ani aktuálnost těchto informací;
 3. jsou-li těmito informacemi právní předpisy uveřejňované ve Sbírce zákonů ČR, jediným oficiálním publikačním prostředkem je Sbírka zákonů vydávaná v tištěné podobě Ministerstvem vnitra, a že je rozhodné aktuální znění právního předpisu;
 4. poskytovatel podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů zásadně neodpovídá za obsah uživatele;
 5. poskytovatel neodpovídá a neposkytuje uživateli žádnou záruku za nepřetržité či bezvadné fungování odborného portálu včetně odkazu na jiné internetové stránky, za nepřetržité či bezvadné poskytování služeb, jejich dostupnost ani rychlost připojení, ani za to, že budou vhodné pro uživatelem zamýšlený účel;
 6. poskytovatel neprovádí zálohy dat uživatele umístěných na odborném portálu,
 7. v případě komunikace prostřednictvím e-mailu nejsou informace obsažené ve zprávě zabezpečeny (zakódovány).

9.3 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá službu na vlastní odpovědnost a riziko a že nese veškeré náklady na použití komunikačních prostředků na dálku potřebných k užití služeb uživatelem.

9.4 Uživatel dále bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá především za vady služby ani za ztráty dat uživatele či jiné újmy nebo jiné újmy, přímo či nepřímo způsobené zejména nesprávným výběrem služby uživatelem, nesprávným využitím výsledků získaných pomocí služby, porušením závazků uživatele z VOP, např. zásahem do odborného portálu a/nebo služby ze strany uživatele, nedodržením pokynů poskytovatele (zejména nesprávným užitím či zneužitím odborného portálu a/nebo služby), vadou či selháním pracovní stanice užívané uživatelem, nebo jiného hardwaru či softwaru uživatele, nesprávností, neúplností či neaktuálnosti informací zpřístupněných na odborném portálu, ztrátou či užíváním dat, přerušením, omezením nebo zastavením poskytování služby uživateli včetně odstranění jeho obsahu (zejména příspěvků uživatele či osobního profilu) podle VOP, v případě zásahu třetích osob či okolnostmi vylučujícími odpovědnost včetně vyšší moci, v případě nemožnosti uživatele připojit se ke odbornému portálu, v případě poruchy na zařízení třetích osob a nebo které byly způsobeny jinou neodvratitelnou událostí nemající původ v poskytování služby či jinými příčinami, které nevyplývají z poskytování služby samé poskytovatelem ani nejsou poskytovatelem zaviněny. Odpovědnost za škodu ze strany poskytovatele při poskytování služby podle těchto VOP není tedy v případech dále uvedených dána a poskytovatel nehradí žádné újmy (včetně ušlého zisku).

9.5 V případech přerušení nebo omezení poskytování služby z důvodů na straně poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči uživateli omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování služby; tuto povinnost poskytovatel nemá v případě zastavení poskytování služby. Uživateli nenáleží právo uplatňovat jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za škodu (včetně ušlého zisku).

9.6 Smluvní strany se dohodly, že veškeré závazky poskytovatele v souvislosti s jeho odpovědností za vady služby a za újmu jsou uvedeny ve VOP, zejména v ustanoveních tohoto článku VOP.

9.7 Uživatel odpovídá za újmu způsobenou jemu samému, poskytovateli či třetí osobě zejména obsahem uživatele, jakož i tím, že poskytl nepravdivé, nesprávné nebo zavádějící údaje. Uživatel odpovídá poskytovateli v plném rozsahu i za škodu způsobenou třetí osobou, jíž umožnil užívání služby. Náhradu újmy je uživatel povinen uhradit ihned po výzvě poskytovatele.

[10] Závěrečná ujednání

10.1 Právní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem neupravené smlouvou a VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem, fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a je spotřebitelem, se řídí těmito VOP a ustanovením § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

10.3 Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přecházejí na právní nástupce poskytovatele. Převod práv a povinností uživatele ze smluvního vztahu na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

10.4 Neplatnost některého ustanovení VOP nemá za následek neplatnost celých VOP, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Smluvní strany pro takový případ sjednaly, že neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného.

10.5 Tyto VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.

10.6 Aktuální VOP jsou zveřejněny po dobu dvaceti čtyř (24) hodin denně prostřednictvím počítačové sítě internet na stránkách odborného portálu DVPP.info a jsou v tištěné podobě k dispozici na adrese sídla poskytovatele.

10.7 VOP jsou účinné pro všechny uživatele již užívající služby / odborné portály i před tímto datem, a to automaticky ode dne účinnosti VOP užíváním služeb uživatelem po dni účinnosti VOP.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 13. 2. 2020.