Obchodní podmínky

Obchodní podmínky inzerce na dvpp.eduin.cz

 
 1. V rámci placené inzerce na dvpp.eduin.cz se poskytovatel této služby EDUin, o.p.s. (dále jen poskytovatel) zavazuje:
  • poskytnout přístup stanoveným administrátorům objednavatale do administrační části portálu dvpp.eduin.cz a umožnit jim přidávat a změnit akce ve stanoveném objemu. (Jestliže se administrátoři sami nezaregistrovali, zavazuje se dodavatel zaslat individuální heslo a login na určené e-mailové adresy.),
  • zveřejnit informace o objednateli a jeho aktivitách ve rozsahu a čase sjednaném smlouvou o propagaci,
  • zveřejnit objednanou bannerovou reklamu v rozsahu a čase daném potvrzenou objednávkou,
  • zajistit funkčnost portálu dvpp.eduin.cz po celou dobu platnosti smlouvy s výjimkou nutných servisních zásahů a výpadků způsobených třetí stranou bez možnosti ovlivnění poskytovatelem.
 2. Servisní zásahy, které si vyžádají vypnutí administračního rozhraní nebo omezí možnosti úpravy a doplňování informací objednatele, bude objednateli vždy oznámena minimálně 24 hodin předem. Servisní zásahy budou podle možností prováděni v období s minimálním provozem a po nezbytně nutnou dobu.
 3. Zjistí-li objednavatel nějaký výpadek v provozu portálu dvpp.eduin.cz mimo období, kdy byl nahlášen servisní zásah je povinen na to do 24 hodin písemně upozornit na e-mail: admindvpp@eduin.cz. V opačném případě není možné tento výpadek brát jako důvod k odstoupení od smlouvy o propagaci.
 4. Smlouva o propagaci opravňující k inzerci akcí a kurzů je uzavírána na dobu neurčitou. Fakturační období je na 12 měsíců. Přechod z vyššího tarifního pásma do nižšího v daném fakturačním období není možný. Přechod z nižšího do vyššího tarifního pásma je možný na základě písemného dodatku smlouvy o propagaci. Objednateli bude v takovém případě účtována částka ve výši rozdílů cen obou tarifů a zůstane zachováno fakturační období.
 5. Zodpovědná osoba objednatele uvedená ve smlouvě o propagaci určuje své administrátory – jméno, příjmení, závazná e-mailová adresa. Poskytovatel bude akceptovat požadavky na změny v prezentaci objednatele a na případný servis pouze od stanovených administrátorů. Poskytovatel není zodpovědný za zneužití e-mailové adresy pracovníky objednatele.
 6. Za obsah zveřejněných informací objednatele, jejich správnost a relevanci nese odpovědnost výhradně objednatel. Poskytovatel není povinnen kontrolovat obsah a přezkoumávat zda nepoškozuje zájmy třetích osob. Za nároky třetích osob, které by v této souvislosti byly vůči portálu vzneseny, odpovídá objednatel.
 7. Pokud jsou v rámci zveřejněné prezentace objednatele použity loga a ochranné registrované značky, uděluje objednatel poskytovateli podepsáním smlouvy o propagaci svolení k použití těchto prvků a značek a zároveň zaručuje, že je oprávněn udělit svolení k užití těchto prvků a značek pro účel daný smlouvou.
 8. Poskytovatel má právo odstranit inzeráty nebo jejich části, u nichž má důvod se domnívat, že jsou v rozporu s platnými zákony, dobrými mravy nebo jsou v rozporu s obecně platnými morálními principy. Může tak učinit bez předchozího upozornění objednatele. Objednatel nemá v takovém případě nárok na náhradu škody.
 9. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit informace zveřejněné objednatelem, pokud jejich rozsah či forma přesáhne podmínky stanovené smlouvou o propagaci, nebo pokud nebyla včas uhrazena smluvní cena, k níž se objednatel zavázal ve smlouvě.
 10. Daňové doklady budou zasílány v elektronické podobě (PDF) na kontaktní e-mail uvedený ve smlouvě. Chce-li objednatel dostávat korespondenci na jinou adresu musí to nahlásit písemně. Daňové doklady vystavované Eduin, o.p.s. Neobsahují originální podpis, nicméně splňují veškeré zákonem definované náležitosti: obsahové podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o Dani z přidané hodnoty, tak formální, které definuje zákon č. 563/1991 Sb., o Účetnictví s novelou č. 353/2001 Sb.
 11. Daňový doklad na platbu pro druhé a další fakturační období vystaví a zašle poskytovatel objednavateli 30 dní před ukončením předešlého fakturačního období. Zároveň jej bude informavat o nových možnostech a případných omezeních inzerce.
 12. Objednavatel je oprávněn od již uzavřené smlouvy o propagaci odstoupit bez uvedení důvodů, pokud písemné odstoupení od smlouvy doručí poskytovateli nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy. Odstoupení doručené po 14. dni po podpisu smlouvy bez doložení důvodů odstoupení bude bráno jako výpověď smlouvy a objednavateli budou účtovány náklady odpovídající využité době, kdy byla služba poskytována, minimálně však 300 Kč.