Vyučování matematice podle Hejného metody pro ředitele

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:30. 11. 2019
Kraj:Královéhradecký, Karlovarský, Liberecký, Středočeský, Ústecký
Cena:2500 Kč za seminář Kč
 
Kurz je určen především ředitelům škol a školských zařízení a jejich zástupcům, a to jak MŠ, tak ZŠ 1. i 2. stupeň a SŠ. Účastníci kurzu získají relevantní informace o Hejného edukační metodě výuky matematiky, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda upozornit své učitele na tuto metodu, případně jak podpořit ty učitele své školy, kteří by rádi touto metodou učili, nebo ji již aplikují. Učitel, který se rozhodl pro výuku matematice v duchu Hejného metody a který věnuje značné úsilí i mnoho času na své vzdělání v této metodě, potřebuje zejména v prvních letech mnohem více času i energie na přípravu své výuky, na rozmýšlení o diferencovaném přístupu k žákům, na přípravu gradovaných úloh tak, aby skutečně rozvíjel žáky v co nejširší škále kognitivních typů a úrovní. Rovněž potřebuje mnohem intenzivněji komunikovat s rodiči svých žáků a musí trpělivě vysvětlovat svůj přístup k vyučování, který je odlišný od toho, co oni sami na sobě zažili. Aby takový učitel mohl kvalitně učit a maximálně se věnovat svým žákům, potřebuje na práci klid a podporu svého okolí, zejména pak podporu vedení školy.

Hejného edukační metoda spočívá na dvou pilířích:

a) na důsledně konstruktivistickém přístupu k vyučování s důrazem na rozvoj autonomie žáka, budování klimatu ve třídě příznivému pro učení, budování dobrého vztahu k matematice a intelektuální činnosti, na individualizaci vzhledem k úrovni žáka v dané oblasti matematiky a na práci s chybou jako edukační situací.

b) na vyučování matematice orientované na budování mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, procesů, situací (VOBS). To je v koncepci učiva matematiky zajištěno vložením matematického obsahu do mnoha prolínajících se prostředí jak sémantických, tak strukturálních. Dlouhodobá a opakovaná práce v prostředích zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím díky přiměřené gradaci úloh, témat. Vše je v souladu s vývojovou psychologií a podloženo znalostí mechanizmu poznávacího procesu žáka v matematice a jeho psychiky.

Obsah kurzu

V rámci semináře se účastník seznámí s

principy Hejného metody na takové úrovni, aby dokázal v roli pozorovatele posoudit, zda jsou principy ve výuce efektivně používány, aby dokázal na základní úrovni učiteli poradit, jak na sobě případně dále pracovat a jak budovat bezpečné prostředí a provázet žáky v procesu učení. (3h)
rozvojem autonomního hodnocení žáků, tj. takové hodnocení, které obsahuje složku sebehodnocení i složku vrstevnického hodnocení – žák poznává své schopnosti, své silné i slabé stránky, a to nejen v matematice, ale i v oblasti osobnostně sociální. (2h)
obsahem matematického učiva na takové úrovni, aby dokázal posoudit, jak je naplňován ŠVP, případně RVP ZV. (2h)
V rámci semináře bude poskytnut dostatečný prostor pro sdílení dobré i méně dobré praxe a pro diskuse o problémech, které vedoucí pracovník musí řešit jak ve vztahu k učiteli aplikujícího Hejného metodu, tak směrem ke komunitě rodičů. Z diskuse vyplynou i doporučení, jak jednotlivé problémy řešit. (1h)

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník kurzu se seznámí s principy Hejného edukační metody na takové úrovni, aby – rozuměl přístupu učitele, který Hejného metodou vyučuje, – rozuměl jeho roli ve třídě i v mimotřídní komunikaci se žáky, – rozuměl žákům, jejich matematickému chování
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
matematika a její aplikace
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení