Spolupráce školy s rodiči při výuce matematiky Hejného metodou – vedení kaváren pro rodiče

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:21. 03. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:800 Kč za seminář Kč
 
Seminář je určen pro pedagogické pracovníky – MŠ, přípravných tříd ZŠ, ZŠ a SŠ, kteří učí Hejného metodou a snaží se spolupracovat s rodiči. Cílem aktivity je poskytnout náměty, inspiraci a zkušenosti, které se osvědčily při vedení jak jednotlivých setkání s rodiči, tak při pravidelných setkáváních formou rodičovských kaváren. Aktivity budou cílené na informace spojené s výukou matematiky Hejného metodou, jak seznámit rodiče s některými z 12 klíčových principů, které se skládají do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo samo a s radostí. Účastníkům budou nabídnuty ukázky úloh z prostředí Hejného metody, které se hodí pro ilustraci metody, a zároveň nevyžadují hluboké matematické znalosti účastníků. Bude diskutováno i téma změny role učitele.A. Seznámení s výukou dle Hejného metody a principy, které je třeba dodržovat při práci s dětmi.
Rozsah: 2 x 45 minut
Anotace: Seminář bude zaměřen především na formy práce při setkáních s rodiči. Účastníci budou diskutovat o tom, jak rodičům poskytnout vhled do problematiky nové koncepce vyučování matematiky. Jak představit rozdíly mezi tradiční výukou matematiky a Hejného metodou, jak seznámit s přístupem genetického konstruktivismu, který je teoretickým východiskem Hejného edukační metody, a s některými z dvanácti klíčových principů Hejného metody – poznání dítěte vychází od zkušenosti, kdy dítě od činnosti popsané mateřským jazykem přechází k matematickému jazyku. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, provázanost s realitou u dětí. Diskutovány budou i náměty na konkrétní činnosti, metody a formy práce s konkrétními výzvami. Změna vzdělávání spočívá nejen ve vlastních aktivitách a činnostech realizovaných s dětmi, ale především v odlišné roli učitele, který se stává spíše průvodcem poznávání dítěte tím, že mu bude nabízet přiměřené výzvy. V dílně se budou diskutovat problémy, se kterými se učitelé v nové roli potýkají, např. Jak vytvořit tvůrčí klima plné důvěry a vzájemné spolupráce? Jak zefektivnit komunikaci dítě – rodič, dítě – dítě, dítě – učitel? apod.B. Matematické prostředí jako nástroj rozvoje, tvořivosti a intelektu dítěte/žáka.
Rozsah: 2 x 45 minut
Anotace: Účastníci se seznámí s tím, jak poskytnout rodičům vstup do 2 prostředí Hejného metody prostřednictvím nabídnutých úloh, na kterých děti budují své poznání při otevírání matematického světa. Úlohy budou voleny s ohledem na rodiče tak, aby v základní úrovni řešení nebyly potřebné hlubší matematické znalosti. Při řešení výzev různé úrovně budou mít rodiče možnost nahlédnout do vlastních i dětských myšlenkových pochodů. Diskutovat se bude i rozvoj schopností u dítěte v uváděných aktivitách, různorodost dětských postupů, pomoc při překonávání problémů, se kterými se děti mohou setkávat při aktivitách.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem aktivity je poskytnout účastníkům náměty, inspiraci a zkušenosti, jak seznámit rodiče s principy Hejného metody, jak je seznámit se specifiky matematické výchovy v Hejného metodě s možnostmi budovat v myslích dětí schémata matematických pojmů prostř
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Oblast:předškolní vzdělávání
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
vychovatelé školských zařízení