Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:21. 03. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:2400 Kč za seminář Kč
 
Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Zaměření: Principy vyučování matematice Hejného metodou a práce v prostředích (Krokování, Vláčky, Sčítací trojúhelníky, Dřívka a Geoboard)
Dílny: Role učitele, rozvoj osobnosti dítěte, podpora spolupráce, budování schémat a práce v prostředích – krokování, vláčky, sčítací trojúhelníky, dřívka a geoboardDílny: Role učitele, rozvoj osobnosti dítěte, podpora spolupráce, budování schémat a práce v prostředích – Krokování, Vláčky, Sčítací trojúhelníky, Dřívka a Geoboard

Doporučeno pro: Učitele 1. st., kteří se chtějí podrobněji seznámit s principy vyučování matematice Hejného metodou a nahlédnout do některých klíčových prostředí. Na úrovni ochutnávky účastníci poznají klíčová prostředí pro budování dobrých představ žáků o pojmu číslo a číselné operace a geometrické 2D i 3D tvary a jejich míra (obvod, obsah, objem).

Cyklus seminářů je určen především pro učitele 1. st. ZŠ a další pedagogické pracovníky, kteří chtějí začít učit matematiku metodou Hejného, nebo kteří uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce. Cyklus seminářů bude zaměřen na následující myšlenky:

A. Východiska vyučovací metody prof. Hejného – vyučování orientované na budování schémat (genetický konstruktivismus)

B. Cíle výuky vedené metodou genetického konstruktivismu a její principy, změna role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka

C. Koncepce učiva v učebnicích Hejného – budování mentálních matematických schémat prostřednictvím práce v matematických prostředích, rozvoj tvořivosti, intelektu i osobnostních vlastností žáka

D. Rozvoj číselných představ. Jak se buduje dobré porozumění číslům, číselným operacím a relacím. Jak se buduje propedeutika pojmů potřebných v budoucnu (zlomky, záporná čísla)

E. Rozvoj porozumění geometrickým 2D i 3D pojmů. Od manipulací k představám a abstrakci

Vše bude ilustrováno konkrétními příklady. Účastníci sami prožijí situaci objevování, kterou by měli dopřávat žákům. Součástí semináře bude diskuse o problémech a otázkách souvisejících se zavedením inovativního pojetí matematiky a přístupu k vyučování.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s novou metodou výuky matematiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Účastn
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Oblast:1. stupeň ZŠ
matematika a její aplikace
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně