Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:21. 03. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:2400 Kč za seminář Kč
 
Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Zaměření: Budování porozumění číslům a číselným operacím u žáků 1.-3.ročníku ZŠ. Od hry a dramatizace k počítání s porozuměním
Dílny: Budování představ žáků o čísle v sémantických prostředích (Krokování, Vláčky, Autobus, Děda Lesoň).
Budování představ žáků o čísle a číselných operacích (sčítání a odčítání) prostřednictvím práce ve strukturálních prostředích (Pavučiny, Hadi, Stovková tabulka, Sousedé, Sčítací trojúhelníky, … ).

Doporučeno pro: Učitele 1.-3. ročníku, kteří již základy o prostředích znají, ale chtějí si ujasnit, jak spolu prostředí souvisí a co které prostředí přináší pro porozumění číslům a operacím. Seminář je vhodný i pro učitele 4. a 5. roč., kteří si chtějí ujasnit, s jakými znalostmi u dětí mohou počítat.
Dobré porozumění matematickým pojmům, vztahům mezi nimi v Hejného metodě zajišťuje značné a velice pestré množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými výukovými prostředími tak, jak jsou koncipovány v průběhu 1.- 5. ročníku se zaměřením na rozvoj matematické gramotnosti. Seminář bude členěn do několika etap:

A. Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle první etapy práce s prostředím.

B. Gradace úloh vybraného prostředí podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně. Tvorba úloh snadných i náročnějších. Didaktické cíle druhé etapy: rozvoj schopnosti vzájemně propojit poznatky v rámci jednoho prostředí i z různých prostředí a zkvalitnit porozumění budovaných pojmů a vztahů. Tvorba úloh vhodných pro individualizaci výuky. Různé žákovské řešitelské strategie.

C. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí na 1. stupni ZŠ – souhrn znalostí, schopností a dovedností žáků, které řešením úloh v daném prostředí žáci rozvíjí a budují. Přesah daného prostředí na 2. stupeň ZŠ – matematické pojmy a vztahy a jejich propedeutika.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na 1. st. ZŠ. Seznámí se s postupy, které vedou jak k rozvoji rozumových, tak i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech a případně prostřednictvím videozáznamů ukáz
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Oblast:1. stupeň ZŠ
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně