Hejného metoda ve vyučování matematice v malotřídních školách I

Pořádá H-mat, o.p.s.

Termín:25. 04. 2020
Kraj:Celá ČR
Cena:2500 Kč za seminář Kč
 
Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Kurz je určen učitelům 1. st. ZŠ malotřídních škol, asistentům pedagogů, kteří již Hejného metodu vyučování matematice na 1. st. ZŠ do jisté míry ovládají, kteří se dobře orientují v matematických prostředích jak na řešitelské, tak na didaktické úrovni, zvládají roli učitele, a i další principy vyučování matematice Hejného metodou jsou jim blízké.
Efektivnost výuky je dána nejen edukačním stylem učitele, ale také didaktickým zpracováním učiva. To jsou dvě ze tří oblastí, kterým budeme věnovat pozornost. Třetí oblastí je rozvoj osobnosti žáka.
Podstatou vyučování orientovaného na budování schémat (VOBS) v matematice 1. stupně ZŠ podle prof. M. Hejného je tedy:
1) dobrá znalost všech didaktických prostředí jak sémantických, tak strukturálních, která nesou obsah matematického učiva a která zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím, a to v souvislostech a v propojení na bohaté množství kontextů;
2) dobrá schopnost důsledně aplikovat konstruktivistický edukační styl. V tomto bodu je samozřejmě zahrnuta i schopnost individualizovat výuku podle úrovně každého žáka.
V rámci vrstevnického vzdělávání je práce učitele ve třídě jednodušší vzhledem k menšímu mentálnímu rozpětí žáků (podle psychologů je to 3-4 roky). Velkým problémem je však práce s věkově heterogenní skupinou, kde mentální rozpětí žáků je vynásobeno.

Cíl kurzu
Účastník se naučí koncipovat matematické učivo, volit metody i formy práce pro věkově heterogenní skupiny žáků. K tomu je potřeba, aby
a) rozuměl mechanizmu tvorby představ žáků o čísle a číselných operacích a o geometrických pojmech, vztazích, procesech, situacích. Na nich pak bude stavět konstrukci edukační trajektorie pro jednotlivé skupiny žáků věkově i výkonnostně
b) znal některé metody analýzy žákovských řešení, některé diagnostické nástroje, jako například gradované série úloh. Tyto pak využije pro tvorbu přiměřených úloh pro každého žáka heterogenní skupiny.
c) znal různé formy práce v heterogenní skupině. Ty pak využije při individualizaci výuky pro úroveň každého žáka.
d) věděl, jak řešit jisté situace ve třídě z oblasti osobnostně sociální. Těchto znalostí pak využije pro rozvoj osobností žáků a tvorbu příznivého klimatu třídy.
Tyto znalosti a dovednosti budeme v kurzu rozvíjet a prohlubovat. Dále se zaměříme na
– rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl,
– poznávání možností, jak edukační styl zefektivnit a posouvat ke stylu konstruktivistickému,
– rozvoj dovedností diferencovat a individualizovat svou výuku tak, aby optimálně rozvíjela každého žáka v konkrétní heterogenní skupině složené ze žáků několika ročníků.

Přehled témat a jejich hodinová dotace
Hodinová dotace celého kurzu: 8 h
1) Tvorba gradovaných úloh v různých prostředích a hodnocení žákovských řešení (4 h)
2) Tvorba modelů scénáře výukových hodin pro malotřídku vzhledem k nakombinovaným ročníkům (3 h)
3) Sdílení ukázek dobré praxe (1 h)
Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník se naučí koncipovat matematické učivo, volit metody i formy práce pro věkově heterogenní skupiny žáků.
Kontaktní email:seminare@h-mat.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Oblast:1. stupeň ZŠ
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
matematika a její aplikace
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně