„ŠABLONA“ – Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách matematiky

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 01. 2021
Kraj:Praha
Cena:1540 Kč za seminář Kč
 


Prožitkový interaktivní seminář – jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách matematiky. Účastníci budou seznámeni s výzkumy provedenými v této oblasti (dominantní motivy školního učení, obliba jednotlivých předmětů, důvody neobliby, vývojové křivky, metoda průřezu věkovými pásmy, vše z hlediska školní praxe + motivace ve školní praxi). Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce podporující realizaci školské reformy, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách matematiky zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky matematiky, podat maximální výkon, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení, dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků a realizovali se, naplnili cíle učiva ŠVP a dosahovali očekávaných výstupů.

Prakticky si budou moci účastníci většinu aktivit vyzkoušet a prožít. Seminář je doplněn videozáznamem ze školní praxe. Seminaristé obdrží ukázku pracovních textů.

 

Doplňující informace:

Cíl akce: Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce podporující realizaci aktivního činnostního učení s důrazem na matematickou gramotnost. Účastník by pak měl zvládnout prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy; samostatně rozvinou výukové postupy a činnosti, které napomohou: „vtáhnout“ děti do výuky, podat maximální výkon, odstranit nudu a výuku provádět pestrou a zajímavou formou.  
Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně