Podnikavost: Potřeby měnící se společnosti a vzdělávací proces (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:26. 08. 2021
Cena:1890 Kč

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SOŠ, SOU, gymnázií, VOŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Vzdělávacím cílem programu je seznámit pedagogické pracovníky s reálnými potřebami praxe a ukázat jim možnosti, jak reflektovat požadavky současné měnící se společnosti do své výuky. Kurz jim nastíní možnosti, jak využívat poznatky a stavu techniky v jejich práci a transformaci do výukových materiálů. Absolvent je schopen vést výuku odpovídající současným požadavkům, umí nalézat nová a využívat stávající řešení problémů. Úspěšný absolvent je schopen připravit flexibilní výukový materiál tak, aby absolvent vzdělávání byl schopen orientovat se v procesu změn.

Akreditace MSMT- 10924/2020-3-361

Obsah školení

  • Vzdělávací proces, reálné potřeby měnící se společnosti
  • Výchova nových elit ve vztahu k současnému vývoji vědy a techniky
  • Věda a vzdělávání, kreativita, výchova k odolnosti vůči změnám
  • Vzdělávání nadprůměrných a výjimečných žáků a studentů
  • Výchova k podnikavosti, etika podnikání
  • Zásada prvního kroku
  • Odpovědnost za své činy

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Podmínkou pro získání osvědčení je přítomnost na kurzu.

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence