ICT: Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:07. 10. 2021
Cena:1890 Kč

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, pedagogickým pracovníkům školních družin a vedoucím pedagogickým pracovníkům

Vzdělávacím cílem celé akce je rozvoj profesních kompetencí učitelů MŠ (popř. 1. stupně ZŠ) v oblasti digitální gramotnosti a robotiky prostřednictvím praktického seznámení se s ovládáním a programováním digitálních interaktivních pomůcek a robotických hraček Bee-Bot, Code-a-pillar. Cílem je ovládnutí práce s efektivními edukativními pomůckami. Ukázat jim, jak využít zmíněné programovatelné robotické hračky v polytechnické výchově dětí, k rozvoji kognitivních a motorických dovedností, které jsou základem pro technické vnímání a tvoření. Kurz je využívá moderní a aktivní formy výuky, vedoucí k posílení polytechnické gramotnosti a zlepšení motivace k dalšímu vzdělávání v technické oblasti, rozvíjející logické myšlení a kreativitu. Praktické úlohy procvičované v průběhu kurzu se mohou stát pro účastníky základem a inspirací pro tvorbu vlastních výukových a výchovných úloh, materiálů a pracovních listů.

Akreditace MSMT- 32528/2020-4-809

Obsah školení

  1. Digitální technologie v životě dětí předškolního věku, vymezení pojmů cíle vzdělávání, výhody a nevýhody, rizika, využití digitálních technologií v MŠ jako je interaktivní table, počítač, tablet, digitální fotoaparát, digitální mikroskop, robotické hračky atd. Výukové metody a formy s využitím digitálních technologií.
  2. Aplikace a výukové programy k rozvoji digitálních kompetencí u dětí. Digitální a robotické hračky pro děti předškolního věku: Bee-bot, Code-a-Pillar, Dash & Dot, Ozobot, stavebnice Lego.
  3. Praktické seznámení s digitální interaktivní pomůckou Bee-Bot, možnosti využití Bee-Bot v polytechnické výchově dětí, ukázky programových úloh, práce s pomůckou v malých skupinách, programování pohybu, nástin didaktických postupů.
  4. Praktické seznámení s robotickou hračkou Code-a-pillar, možnosti využití Code-a-pillar, v polytechnické výchově dětí, ukázky programových úloh, procvičování programování Code-a-pillar.
  5. Bezpečnost digitální techniky, údržba digitálních technologií, rizika a prevence problémů.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

null

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence