ICT: Výuka informatiky podle nového RVP – webinář (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:30. 08. 2022
Místo konání:Celá ČR
Cena:1890

 

Kurz je určen učitelům ZŠ, nižších stupňů gymnázií, asistentům pedagoga, vychovatelům školních kroužků a klubů, vedoucím pedagogickým pracovníkům.

Vzdělávacím cílem je seznámit účastníky se čtyřmi klíčovými oblastmi výuky informatiky podle inovovaného RVP:  Data a modelování,    Algoritmizace a programování, Informační systémy, Digitální technologie.

Cílem je nasměrovat posluchače (pedagogické pracovníky) k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků pomocí systémového přístupu při analýze situací, řešení úloh, týmové práce s digitálními technologiemi, porozuměním různým přístupům ke kódování informací, komunikací pomocí formálních jazyků a standardizováním pracovních postupů v situacích, kdy to usnadní práci.

Absolvent tohoto modulu by měl být schopen pomocí vhodných nástrojů poupravit své stávající výukové materiály v duchu nové koncepce výuky informatiky související se současnou revizí RVP.

Akreditace MSMT-21912/2021-4-743

Obsah školení

Data a modelování

  • Data – sběr a záznam dat s využitím textu, čísla, barvy, tvaru, obrazu a zvuku; hodnocení získaných dat, vyvozování závěrů, kontrola, filtrování, třídění a řazení dat, porovnávání a prezentace dat.
  • Modelování – pojem model, využití obrazových modelů (myšlenkové a pojmové mapy, schémata, tabulky, diagramy).
  • Kódování a přenos dat – využití značek, piktogramů, symbolů a kódů pro záznam, sdílení, přenos a ochranu informace, řešení problémů s daty.

Informační systémy

  • Systémy – pojem systém a objekt, skupiny objektů a vztahy mezi nimi, vzájemné působení (příklady systémů z okolí žáka).
  • Strukturovaná data a práce s nimi, shodné a odlišné vlastnosti objektů; řazení prvků do řad, číslovaný a nečíslovaný seznam, víceúrovňový seznam; tabulka a její struktura; záznam, doplnění a úprava záznamu.

Algoritmizace a programování

  • Algoritmizace – řešení problému krokováním: postup, jednotlivé kroky, vstupy, výstupy, formy zápisu (obrázky, značky, symboly, text); příklady situací s opakovaně použitelnými postupy; úprava kroků algoritmu; sestavení funkčního postupu řešícího konkrétní jednoduchou situaci.
  • Úvod do blokové programování – události, sekvence, cyklus, podprogramy; sestavení programu řešící jednoduchou úlohu, kontrola řešení a ověřování funkčnosti programu, nalezení chyby a oprava kódu.

Digitální technologie

  • Pojmy hardware a software, operační systémy, formáty souborů, komprese dat; počítačové sítě, web, prohlížeč, vyhledávač, cloud, sdílení dat; bezpečnost – pravidla bezpečné práce s digitálním zařízením, uživatelské účty, hesla, zálohování dat, digitální identita – digitální stopa, sledování polohy, cookies.atd.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence