Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:30. 05. 2023 – 31. 05. 2023
Cena:1990

 

Na tomto semináři získáte informace a materiály pro individuální i skupinovou logopedickou intervenci, pro práci na interaktivní tabuli a na počítači.

Na základě získaných poznatků budete schopni, pod vedením logopeda, s dětmi cíleně pracovat a zavést včasnou intervenci. Budete se také věnovat vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů.

Stručný obsah:

1. Řečový vývoj intaktního dítěte v předškolním věku

 • Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku – jazykové roviny
 • Příklady z logopedické praxe – audio nahrávky a jejich rozbor
 • Nejčastější chyby a omyly z logopedické praxe
 • Pomůcky, počítačové programy, interaktivní tabule, tablety v logopedické praxi

2. Dítě s diagnózou vývojová dysfázie

 • Definice, příčiny, formy, příznaky v hloubkové i povrchové struktuře řeči a v dalších oblastech
 • Diagnostika, výskyt
 • Předškolní vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

3. Metodická část pro učitelky MŠ a logopedické asistentky

 • Postupy aplikované v logopedické intervenci u dětí s vývojovou dysfázií v předškolním věku
 • Obecné principy využívané u dítěte s vývojovou dysfázií
 • Opatření pro zvýšení efektivity v komunikaci mezi dítětem a komunikačním partnerem
 • Vytváření logopedických deníků – spolupráce logopeda, rodičů a logopedického asistenta
 • Individuální vzdělávací plán

4. Aplikace speciálních pracovních listů

 • Prezentace speciálních pracovních listů – rozvoj komunikační schopnosti u dětí předškolního věku – jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná slova, jednoslovné, dvojslovné, trojslovné věty, užití předložkových vazeb, zvratných zájmen
 • Základní okruhy pro rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, komunikační tabulky, slovní
  a větná pexesa
 • Prezentace baterie her – cíleně zaměřené hry na rozvoj komunikace v předškolním věku
 • Prezentace audio nahrávek dětí s diagnózou vývojová dysfázie a jejich rozbor

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ