Poruchy pozornosti a SPU – jejich náprava

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:24. 05. 2023
Cena:1990

 
Na tomto webináři se seznámíte se základní terminologií týkající se  specifických vývojových poruch učení (SPU) a s jejích příčinami. Představí  nejčastěji se vyskytující i méně časté poruchy učení (SPU) a také formy  zajištění speciální péče. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v  oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe. 

Seznámíte se s možnostmi práce s dětmi, s možnostmi včasné diagnostiky a aplikace do výuky. Cílem vzdělávacího programu je prohloubit Vám speciálně pedagogické znalosti o problematice SPU a možnostech jejích diagnostiky tak, aby jste byli schopni  přizpůsobit výuku potřebám dětí a žáků se SPU. Zorientujete se v problematice SPU. Stručně se seznámíte s jednotlivými etapami vývoje dítěte. 

Bude Vám nastíněn význam jednotlivých schopností a dovedností v percetčních  a kognitivních  oblastech pro rozvoj klíčových kompetencí jedince v souvislosti se zvládnutím  předškolního vzdělávání a nástupu do ZŠ a následnou školní úspěšností.

Obsah semináře – témata

  • včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
  • základní pojmy a teoretické vědomosti o problematice specifických poruch učení a chování
  • diagnostika SPU, kritéria pro diagnostiku SPU
  • specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými  poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti – objasnění symptomatologie  těchto poruch
  • reedukace, metody práce u žáků se SPU – informace o možnostech a metodách nápravné práce
  • prevence vzniku poruch učení u dětí a žáků s SPU, PO, práce s Doporučením PPP, tvorba IVP (PLPP)
  • spolupráce rodiny
  • diskuse a rozbor příkladů z praxe

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně