Rozvoj smyslového vnímání

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:11. 05. 2023
Cena:1490

 

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, zaměříme se na otázky týkající se rozvoje a stimulace smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku. Navazuje systematický rozvoj jednotlivých oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové vnímání).

Na kurzu si vyzkoušíme jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje smyslového vnímání (dovedností a schopností) dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Seznámíme s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti. U dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit. Prakticky se seznámíte s jednotlivými metodickými postupy, budou vám prakticky ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek.

Podrobný přehled témat:

 • Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení
 • Obecné zásady při rozvoji smyslového vnímání
 • Zrakové vnímání
 • Nácvik zrakového rozlišování
 • Rozlišení barev, velikosti, tvaru
 • Rozlišení figury a pozadí
 • Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů – zraková diferenciace
 • Zraková analýza a syntéza
 • Rozvoj zrakové paměti – pohyby očí po řádku
 • Sluchové vnímání
 • Nácvik naslouchání a vnímání různých zvuků
 • Nácvik sluchové orientace v prostoru
 • Nácvik sluchového rozlišování – sluchová diferenciace
 • Vnímání a reprodukce rytmu
 • Sluchová analýza a syntéza
 • Rozvoj sluchové paměti

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé MŠ