Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:01. 06. 2023
Cena:1990

 

Na semináři se seznámíte se základní terminologií a získáte potřebné znalosti k diagnostice specifických poruch chování. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků s poruchou chování. Účastníci vzdělávacího programu posoudí možnosti práce s dítětem, včasné diagnostiky a aplikace do výuky.

Stručný obsah:

  • Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
  • Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom
  • Vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu
  • Vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD se zaměřením na specifika pro práci učitele
  • Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH v předškolním zařízení, spolupráce rodiny
  • Postavení dítěte s ADHD v mateřské škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
  • Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v mateřské škole učitelem, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
  • Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD
  • Diskuse a rozbor příkladů z praxe

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga