Jak zvládnout roli začínající ředitelky MŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:18. 04. 2023
Cena:1990

 

Cílem tohoto semináře je pomoci začínajícím ředitelkám orientovat se v požadavcích na jejich funkci, podělit se s nimi o zkušenosti z dlouholeté praxe ředitelky mateřské školy s právním subjektem. Doporučit Vám vhodné postupy a možné způsoby realizace požadavků na práci ředitelky mateřské školy (korekce představ s realitou), abyste dobře zvládly svoji roli ředitelky mateřské školy, Vaše práce Vás uspokojovala a vyhnuly jste se zbytečným kolapsům.

Obsah kurzu v bodech:

  • Co všechno obsahuje funkce ředitelky mateřské školy (jednotlivé profesní role, ze kterých se skládá role ředitelky: stále ještě učitelka, manažerka, kolegyně, personalistka, rozpočtářka, bezpečák, fakturantka, úřednice, mluvčí organizace).
  • Co je stěžejní pro roli ředitelky (kvalita vzdělávání). Využívání delegování funkcí, spolupráce s odborníky.
  • Obsah práce a odpovědnost ředitelky mateřské školy obecně, ze kterých dokumentů vyplývá.
  • Rozdíl v pozici začínající ředitelka v původní mateřské škole versus v jiné mateřské škole. Navazování na image školy, vytváření vlastní vize (pozorování – stanovení kritérií, vyhodnocování, příprava změn, realizace změn). SWOT analýza.
  • Klima školy (bezpečné sociální prostředí pro všechny zúčastněné vzdělávacího procesu: děti, zaměstnance, rodiče. Tvorba pravidel: pro děti, pro zaměstnance, pro rodiče. Odraz požadavků podporujících pozitivní klima v dokumentech mateřské školy: řád školy, školní vzdělávací program, rozvržení pracovní doby).
  • Kontrolní činnost ředitelky (u pedagogických pracovníků: třídní agenda, využití pracovní doby učitelky, obsah a způsob pedagogické práce učitelek: hospitace, profesní portfolia učitelek, koučování. U ostatních zaměstnanců). Využívání vzájemných hospitací pedagogů, tvorba profesních portfolií, vedení zaměstnanců k odpovědnosti za posilování profesních kompetencí).
  • Pedagogické rady (příprava na ně, jejich průběh, stanovení závěrů a sledování realizace dohodnutého, zápisy z porad. Participace zaměstnanců školy na tvorbě vnitřních dokumentů školy).
  • Pro zřizovatele v roli statutárního zástupce. Spolupráce a komunikace se zřizovatelem podle zákona 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (řešení rozpočtu, řešení aktuálních potřeb a požadavků mateřské školy, zapojování do žádostí o grant) a podle Školského zákona (zápis do MŠ, prázdninový provoz).
  • Spolupráce s rodiči (komunikace s rodiči, adaptace dítěte za účasti rodiče, využití spolku rodičů k posilování kvality vzdělávání).
  • Vyváženost role ředitelky mateřské školy s jejími ostatními životními rolemi, prevence syndromu vyhoření.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ