Jak se stát čtenářem

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:26. 05. 2023
Cena:1990

 

„Čtení je pro mysl tím, čím je pro tělo cvičení.“
– Sir Richard Steele

Děti ztrácejí zájem o čtení, což má bohužel fatální důsledky: mají problém se vyjadřovat, chybí jim kontakt s psaným jazykem, a to vše má vliv na gramatickou a stylistickou úroveň a důsledkem je zhoršující se vztah k mateřskému jazyku a cit pro něj. 
Co s tím?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás prožitkový seminář s praktickou dílnou, kde se naučíte, jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a maximálně zapojit žáky do výuky v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ.
Představíme Vám moderní formy a metody výuky, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním a individualizaci výuky.
Seznámíte se s činnostmi, které aktivizují koncentraci a pozornost žáků a činnostmi relaxačními.
Naučíte se spolu se žáky vytvářet řadu vhodných pomůcek k výuce a využívat efektivní metody a formy práce.
Získáte pestrý zásobník praxí osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny a odpovědi na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele.
Všechny nové postupy si aktivně vyzkoušíte pod vedením zkušených lektorů.
Samozřejmostí je dodání materiálů v digitální podobě s možností jejich úpravy podle vlastních potřeb.

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů k pestré a zajímavé výuce, ke zvládnutí motivačních a aktivizačních technik podle podmínek školy a k samostatnému rozvíjení moderních výukových postupů a činností. Dále pak zdokonalit schopnosti pedagogů vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení a zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů a mohli podat maximální výkon.

Obsah kurzu v bodech:

  • teoretický vstup – co je to čtenářská gramotnost, očekávané výsledky učení v uzlových bodech, hodnocení žáků – způsoby hodnocení (rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením, aktivity formativního hodnocení – potleskové ovace, místo po mé pravici, zvídavý reportér, místa si vymění;
  • aktivizační metody – Čtenářský a pisatelský žolík, Na spisovatele, Na představy, Na ťukanou, Na kompas, Zmatek nad zmatek, Maxičlověče, Domina, Na zloděje;
  • čtenářské dílny – pravidla, osvědčené způsoby vedení čtenářských dílen, metody RWCT, rozvoj čtenářských strategií – kladení otázek, usuzování, vizualizace;
  • kooperativní prvky ve výuce – Běhavka, Činnostní učení, Skládankové učení.
  • projektové vyučování;
  • metody kooperativního učení;
  • sebereflexe.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga