Multikulturní výchova v MŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:09. 05. 2023
Cena:1990

 

Vzdělávací program Vám pomůže objasnit smysl a cíl multikulturní výchovy v předškolním vzdělávání a její aplikaci do každodenní práce pedagoga v kontextu RVP PV.

Seznámíme Vás s metodami rozvíjení multikulturní výchovy u dětí ve věku 3–6 let, s metodami vzdělávání dětí cizinců a s dostupnými prostředky (literatura, hračky atd.), kterými lze tuto oblast rozvíjet.

Osvojíte si praktické znalosti a dovednosti v oblasti multikulturní výchovy v předškolním vzdělávání, díky nimž budete u dětí schopni rozvíjet nejen respekt k odlišnostem, ale i vnímání jiných ras a kultur jako obohacující složky v životě jedince.

 Obsah vzdělávacího programu v bodech:

  • Úvod do problematiky, vymezení pojmů multikulturní výchova a interkulturní výchova, minorita
  • Multikulturní výchova v kontextu RVP PV (vzdělávací cíle, vztah ke kompetencím atd.)
  • Podmínky pro multikulturní výchovu v MŠ
  • Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, základní principy práce s dětmi cizinců
  • Charakteristické znaky národnostních menšin v ČR
  • Možnosti bilingválního/multilingválního vzdělávání v MŠ
  • Vzdělávací nabídka pro podporu multikulturního vzdělávání
  • Hry, činnosti a aktivity – zejména prosociálního zaměření + rozvíjení komunikativních dovedností (verbální i neverbální)
  • Literatura k tématu
  • Diskuse a sdílení zkušeností

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ