Cizí jazyky a dyslexie, neslučitelné pojmy?

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:23. 11. 2023
Cena:1890

 

„Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.“
– Jan Vrba

Jak nejlépe pomoci tento nový svět objevit i dětem s poruchami učení? Jak děti správně motivovat?

Popis kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na specifika osvojování cizího jazyka u žáků s dyslexií, dyslálií a dysfázií.
Zopakujete si základní informace o příčinách a symptomech jednotlivých vad a specifických obtížích, které je provázejí, a jak tyto deficity ovlivňují osvojování cizího jazyka.
Získáte informace o možnostech práce v běžné hodině cizího jazyka, o stavbě hodiny a individualizaci aktivit. 
Seznámíte se s konkrétními postupy při osvojování cizího jazyka se zaměřením na žáky s uvedenými obtížemi a způsoby překonávání obtíží. 
Prakticky si vyzkoušíte si přípravu podpůrných opatření s využitím prezentovaných postupů.  Prohloubíte si poznatky o tvorbě IVP pro výuku cizích jazyků.  

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k překonávání obtíží při výuce cizích jazyků u dětí s SPU.

Obsah kurzu v bodech:

  • dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyslálie, dysfázie – základní projevy a dílčí deficity;
  • specifické obtíže ve čtení a písemném projevu;
  • deficity ve vývoji poznávacích procesů (fonematický sluch, zraková percepce, paměť, řeč, proces automatizace, serialita);
  • koncentrace pozornosti;
  • význam motivace;
  • osvojování cizího jazyka v oblastech komunikace, slovní zásoby, gramatiky, čtení, práce s textem a v písemném projevu;
  • náměty pro zvládání cizího jazyka ve všech složkách, učební pomůcky;
  • hodnocení (sumativní, formativní, slovní) a klasifikace,
  • podpůrná opatření 1. a 2. stupně, individuální vzdělávací programy, ukotvení v legislativě.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé SOŠ a SOU