SOS – První pomoc při obtížích žáků v 1. – 3. ročníku ZŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:24. 10. 2023
Cena:1890

 

"Nejlepší učitel je ten, který umožňuje každému dítěti najít svůj jedinečný způsob růstu a rozvoje."

A.S. Neill

Seminář nabídne právní ukotvení podpůrných opatření 1. stupně a konkrétní postupy, cvičení, pomůcky pro práci se žáky, kteří z různých příčin selhávají ve výuce. 

Cílem podpůrných opatření 1.stupně je poskytnout žákovi oporu při překonávání obtíží ve výuce. Význam těchto opatření je zaměřit se na žáka při prvních projevech obtíží, sledovat efekt intervence, zapojit do práce rodiče, podpůrná opatření realizovat před odesláním dítěte do PPP.

Ve spolupráci s Vámi vytyčíme oblasti, v nichž je dítě neúspěšné: koncentrace pozornosti, čtení, grafomotorika, osvojování gramatiky, matematika, pohybové dovednosti, naukové předměty.

Přehled témat na kurzu:

  • Příčiny selhávání (nezralost, rodinné prostředí, zdravotní stav dítěte, psychické obtíže – později možné vady). Co může ovlivnit pedagog.
  • Narušení koncentrace pozornosti – příčiny vnější (kolektiv třídy, způsob výuky) a vnitřní (zájem, motivace, projevy ADHD). Možnosti práce se žákem. 
  • Čtení. Počáteční čtení, metoda genetická a analyticko-syntetická. Technika čtení a porozumění.
  • Diagnostika aktuálního čtenářského výkonu, na jejím základě uplatňování individuálních opatření. Čtenářský výkon bude hodnocen z hlediska základních kritérií čtenářského výkonu, tj. správnost čtení, typy chyb, technika čtení a porozumění čtenému textu.                                                                                                                                    
  • Písemný projev. Grafomotorika – diagnostika úrovně a rozvíjení grafomotoriky. V diagnostice úrovně grafomotoriky pedagog sleduje a zaznamenává: sezení při psaní (chodidla se opírají o podložku, ramena jsou ve stejné výši, pozor na zvednutá ramena, vzpřímený trup), úchop psacího náčiní, plynulost tahů. Pedagog vnímá případné souhyby, které jsou ukazatelem zvýšeného svalového napětí, vypětí psychického.  Gramatika – příčiny obtíží při osvojování gramatiky (fonematický sluch, jazyková kompetence, automatizace). Opis, přepis, diktát, samostatný písemný projev.
  • Matematika. Předčíselné představy, číselné představy, matematické operace, řešení slovních úloh.                                                                                                                                                        
  • Prvouka. Příčiny obtíží, způsob výuky, možnosti podpory
  • PV, TV, VV. Projevy obtíží, příčiny, motivace.
  • Hodnocení a klasifikace – podíl motivační a informativní složky, slovní a jiné formy hodnocení. Podpora sebevědomí dítěte.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga