Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:26. 09. 2023
Cena:1990

 
Rozšíříte si zásobník námětů pro rozvoj matematické gramotnosti nejen v hodinách matematiky, ale i dalších předmětů. Získáte řadu námětů motivačních a naučných her i dalších výukových aktivit. Dostanete již hotové pracovní listy, které budete moci využít ve výuce. Budete mít příležitost sdílet praktické zkušenosti ze své vlastní praxe. Seznámíte se s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva, a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematiky vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Formou pracovní dílny se seznámíte s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Rovněž přiblížíme hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Představené hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení a ke kultivaci vztahů ve skupině.

Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí).

Obsah kurzu v bodech:

  • Principy přípravy úloh a žákovských projektů. Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce(paměť, představivost, postřeh atd.), didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky.
  • Hry na procvičování (např. skládačky, domino, bingo, matematické omalovánky, matematický diktát).
  • Aktivity k oživení učiva geometrie (osová souměrnost – práce v mřížce – se zrcátky, vlastním objevem k Pythagorově větě, vyprávění příběhů, hádej, kdo jsem v matematice, hrajeme si s kruhy, finanční gramotnost s Harry Potterem aj.)
  • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti. Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti. Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti.
  • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení