Specifické poruchy učení a chování – kurz pro pedagogy na 3. stupni

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:06. 12. 2023 – 07. 12. 2023
Cena:1990

 

Seznámíte se se základními teoretickými východisky SPU, jejich psychosociálními důsledky a negativními vlivy nesprávného přístupu. Osvojíte si i základní postupy při práci se studenty se SPU na středních školách.

Obsah kurzu v bodech:

  • Kazuistiky dospívajících a dospělých jedinců s dyslexií a následné vyvození základních teoretických poznatků
  • Příčiny a projevy SPU a chování s využitím ukázek prací žáků
  • Vývojové deficity poznávacích funkcí průvodními znaky dyslexie a dysortografie (řeč, percepce, proces automatizace, orientace v čase, organizace sebe sama a další) ovlivňují nejen osvojování si čtení a psaní, ale negativně zasahují do výuky všech předmětů
  • Psychosociální vývoj osobnosti se SPU, zvláštnosti v chování
  • Hodnocení a klasifikace, právní normy
  • Možnosti práce se studenty se SPU v běžných vyučovacích hodinách. Jak může na sobě pracovat student?
  • Tolerance specifických obtíží na vysoké škole a v zaměstnání

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU