Školní poradenské pracoviště – jeho postavení v systému školy, činnosti, spolupráce, povinná dokumen

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:20. 03. 2024 – 21. 03. 2024
Cena:5700

 

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.
Zaměříme se na problematiku školních poradenských pracovišť. Budou vám
předloženy a objasněny zákonné normy, ze kterých vychází systém poradenských
služeb ve školách. Postavení jednotlivých pracovníků pracoviště v systému
školy, jejich kompetence, možnosti a limity, způsoby spolupráce v rámci
školy, s poradenskými zařízeními a orgány státní správy.


Pod vedením lektora sami vytvoříte povinné dokumenty školního
poradenského pracoviště, ukázkové zprávy k orgánům státní správy a
institucím v rámci poradenských služeb.
Cíl
kurzu


Získáte ucelený pohled na právní rámec,
z kterého vychází školní řád


Osvojíte si techniky zapojení všech účastníků
výchovně vzdělávacího procesu do tvorby školního řádu


Zvládnete metody tvorby imaginárního školního řádu


Samostatná tvorba školního řádu s připomínkováním


 


Obsah
kurzu v bodech


 • Program poradenských služeb ve škole – včetně
  reflexe

 • Strategie pora

  Doplňující informace:

  Kontaktní email:infra@infracz.cz
  Kontaktní tel.:568 851 733
  Oblast:jiné (ostatní akce)