Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídních kolektivů – preventivní práce s třídními kolek

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:02. 04. 2024 – 03. 04. 2024
Cena:5700

 

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.


Díky tomuto programu dokážete systematicky využívat sociometrické metody
ve školní praxi.


V prvním modulu se seznámíte se
základními pojmy v oblasti sociometrického šetření a jeho využití v pedagogické
praxi.


Druhý modul je zaměřen na teoretické a
praktické seznámení se se sociometrickými
testy
, které můžete využít ve školní práci. Jedná se o testy zaměřené na
klima třídy, na klima školy, o testy potřebné ke zlepšení klimatu třídy a školy.


Díky třetímu modulu budete schopni udělat
si své vlastní sociometrické šetření,
tento test vám bude sloužit jako východisko ke zkvalitnění pedagogického působení
na danou skupinu.


Čtvrtý modul vás naučí jak pracovat s
testy, které jsou nutné pro budoucí zkvalitnění školního klimatu. Vytvoříte si
na základě těchto znalostí konkrétní
plán práce se třídou
.


Cíl
kurzu


Získáte informace a praktické zkušenosti o sociometrii třídy.


Osvojíte si základní nástroje
určené ke zjišťování klimatu třídy,
vhodnost zvolených metod a forem práce pro výuku žáků.


Naučíte se pracovat s výsledky
sociometrie
ve třídě a vytvořit si plán práce se třídou, který povede ke zkvalitnění výuky, zvládání třídy, případně k analýze
rušivého chování
žáků.


 


Kontaktní email:infra@infracz.cz

Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)