Pedagogická diagnostika a prevence pro ZŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:29. 11. 2023
Cena:1890

 

Kdybych nařídil generálovi, aby byl mořský pták a on neuposlechl, nebyla by to chyba generálova, ale moje. Je třeba žádat od každého to, co může dát.“
– Antoine de Saint-Exupéry

Cílem edukačního procesu je dosáhnout maximálního a optimálního rozvoje potenciálu dítěte. Důraz je kladen na individualizaci vyučování se zřetelem k možnostem každého žáka. Zde hraje pedagogická diagnostika nezastupitelnou roli. 

Popis kurzu:

Osvojíte poznatky a praktické postupy v oblasti pedagogické diagnostiky, které jsou základem pro prevenci selhávání ve výuce, jsou východiskem pro volbu účinných metod práce se žákem. Využití závěrů pedagogické diagnostiky při přípravě podpůrných opatření a individuálních vzdělávacích plánů, při hodnocení a klasifikaci žáků. Zaměříme pozornost nejen na práci s chybou, ale též na odhalování a rozvíjení pozitivních stránek osobnosti dítěte.

Cíl kurzu:

Seznámíte se základními metodami pedagogické diagnostiky a jejich využtím v běžné třídě ZŠ. Osvojíte si diagnostiku základních psychických fucnkí, které jsou východiskem pro osvojování čtení a psaní (řeč, zraková a sluchová percepce, motorika),diagnostiku stylů učení a metakognitivních strategií. Na základě praktických ukázek si osvojíte diagnostiku čtení a písemného projevu u dětí, které se potýkají s obtížemi pramenícími z mnoha příčin (nezralost, nepodnětné rodinné prostředí, dyslexie a další obtíže). Na základě diagnostiky budeme volit optimální metody a formy pomoci, využijeme poznatky při tvorbě podpůrných opatření.

Obsah kurzu v bodech:

  • Základní pojmy a metody pedagogické diagnostiky. Etické principy v diagnostice.
  • Komplexní přístup k diagnostice (zahrnuje respektování vnějších i vnitřních činitelů ovlivňujících vývoj dítěte).
  • Diagnostika základních psychických funkcí, které ovlivňují výsledky výuky. (Zraková a sluchová percepce, řeč, motorika, lateralita). Negativní vliv vývojového deficitu na vzdělávání žáka.
  • Diagnostika stylů učení jako východiska pro volbu optimálních metod výuky. Důsledky využívání metod, které nejsou v souladu s preferovanými styly učení. Metakognitivní strategie.   
  • Diagnostika úrovně čtení (rychlost, správnost, technika čtení, porozumění) a práce s textem. Využití výsledků pro další práci se žákem. 
  • Diagnostika písemného projevu. Grafomotorika, opis a  přepis textu. Gramatika – příčiny obtíží při osvojování gramatiky (fonematický sluch, jazyková kompetence, automatizace). Samostatný písemný projev. Využití výsledků diagnostiky pro další práci se žákem.
  • Využití závěrů diagnostiky v hodnocení a klasifikaci. Hodnocení sumativní a formativní, podíl motivační a informativní složky. Podpora sebevědomí dítěte.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně