Nedirektivní komunikace v praxi

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:11. 12. 2023
Cena:2290

 

Seminář je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností pedagogů s využitím modelu nedirektivní komunikace, s respektem k vývojovým stádiím dítěte a prožívání rodičů.

Akceptace rodiče, jako osobnosti a jeho výchovného stylu, autentické vyjádření vlastních postojů a přijetí emocí zúčastněných. Model má též zážitkový charakter.

Účastník semináře po jeho absolvování získá teoretické poznatky v oblasti nedirektivní komunikace. V teoretické části se seznámí se souvisejícími teoretickými poznatky z oblasti psychologie, školní psychologie, vývojové psychologie a její aplikace v komunikaci. Komunikace, jako sociální interakce vztažená k typologii osobnosti, komunikačním stylům a rovinám. Účastník semináře bude seznámen podrobně s formami nedirektivní komunikace, která mu pomáhá právě při komunikaci v obtížné situaci, při hrozícím konfliktu, či hledání společného konsensu.

Učitel v mateřské škole denně komunikuje s rodiči i s dětmi. Právě na formě a způsobu komunikace závisí i jeho schopnost předat informace rodiči a podnítit jej ke spolupráci se školskými institucemi.

V modulu „praktická část“ si tyto konkrétní strategie osvojuje a nacvičuje. Učí se reagovat na nepříjemná sdělení, učí se sdělit tak, aby byl pochopen a přijat. Komunikujeme všichni, se všemi. Ovšem ve školství se komunikace stává složitou, právě pro to, že hovoříme o dětech, jejich úspěchu či neúspěchu, což je velmi osobní a citlivé téma.

Závěrem v diskusi vyzkoušíme asertivní komunikaci s konfliktním rodičem. Absolventi si odnesou zásobník komunikačních strategií.

Po absolvování semináře by měl být účastník schopen komunikovat a vyřešit problémové situace v praxi, ať už na pracovišti, či při komunikaci s rodiči.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ