Hospitace jako klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:07. 12. 2023
Cena:2150

 

Vzdělávací program je orientován na rozvojový potenciál ve vztahu k pracovníkům. Správně nastavená strategie hospitační činnosti může tento potenciál nastartovat. Propojení hospitační činnosti s hodnotícími rozhovory umožňuje zaměřit pozornost na minulé úspěchy, přítomné zdroje a budoucí možnosti. Tímto postupem je eliminováno přílišné zaměření na minulé neúspěchy. Pozornost je věnována vytýčení vizí a cílů, taktéž způsobu, jak toho dosáhnout, tedy mapování zdrojů a možnostem podporování.

Získáte informace o metodách a formách provádění hospitací. Cílem semináře je naučit Vás, abyste se dokázali připravit na dobře vedenou hospitaci. Pokusíme se definovat předmět hospitace v návaznosti na splnění cíle hospitace. Vyhodnotíme efektivitu pohospitačních rozhovorů a hodnotících  rozhovorů.

Obsah kurzu v bodech:

  • vize a cíle v hospitační činnosti (cíle dlouhodobé, cíle na daný školní rok)
  • hospitační týmy 
  • jak využít sebehodnocení učitele jako východiska pro hospitační činnost
  • předhospitační rozhovor
  • vzájemné hospitace a náslechy
  • pohospitační rozhovor 
  • hodnotící rozhovor
  • nastavení profesního rozvoje pedagoga v návaznosti na výstupy hodnotícího rozhovoru
  • pozorovací arch úspěchů
  • podpora sebereflexe učitele

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ