BI 146 Vegetace ČR 01.11.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:01. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Přiblížit pomocí fotografií, map a živých rostlin základní biotopy ČR v různých vegetačních stupních a v odlišných abiotických podmínkách (zejména lesy a louky) Obsah: hod: základní pojmy (flóra x vegetace, klimaxová a azonální vegetace, vegetační stupně, biotopy přírodní x silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem); Natura 2000 hod: základní typy lesů ČR (zonální): dubohabřiny a doubravy, bučiny, smrčiny – jejich charakteristika, skladba po patrech, rozšíření, ohrožení, návrhy managementu, zajímavosti, ukázky atypických testů zejména pomocí fotografií   Přestávka 30 minut   hod: základní typy lesů ČR (ekologicky podmíněné): mokřadní olšiny, lužní lesy, suťové lesy, bory, rašelinné lesy (viz výše) hod: sekundární trávníky a vřesoviště (viz výše)   Přestávka 30 minut   hod: vodní a mokřadní a pobřežní vegetace, prameniště a rašeliniště hod: skály, subalpínské a alpínské bezlesí, křoviny   Přestávka 30 minut   hod: přehled a charakteristiky biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem; rozbor rostlinného materiálu a třídění do biotopů hod: diskuze, náměty pro výuku, zejména motivační, test, hodnocení

Doplňující informace:

Cíl akce:Přiblížení základních biotopů ČR (přírodních i silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem) nejen pomocí elektronických učebnic s cca 10 000 popsanými fotografiemi autorky. Využity budou hlavně záběry biotopů, dominantních, diagnostických, běžných i ochranářsky cenných druhů, mapy rozšíření, ale i živé rostliny. Charakterizovány budou klimaxové i azonální biotopy v různých vegetačních stupních a odlišných abiotických podmínkách (nejpodrobněji lesy a louky).
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně