PP 588 Diagnostika třídních kolektivů (mapování třídního klimatu a sociometrie). 20.11.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:20. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Jak už sám název napovídá, seminář se zabývá lepším poznáním a zkoumáním konkrétního třídního kolektivu, který je každý ve svém složení jedinců, jejich sociálních rolích, vzájemných vztazích, atmosféře, vlastnostech a schopnostech (např. ochota si navzájem pomoci) neopakovatelný a originální. Mnoho důležitých fenoménů lze však ve většině kolektivů více či méně posuzovat resp. měřit.   Seminář se dělí na dvě základní části. MAPOVÁNÍ TŘÍDNÍHO KLIMATU, při jehož použití nefigurují konkrétní jména žáků (ani konkrétní vztahy mezi nimi), ale obecné vlastnosti nebo schopnosti celého kolektivu např.: míra spokojenosti žáků ve třídě nebo pocitová dovednost řešit problémy. Pomocí mapování třídního klimatu tedy můžeme lépe zjistit aktuální či dlouhodobější situaci ve třídě ohledně jejich aktuální nálady, celkové atmosféry, jejich pocitové míry bezpečnosti, empatie, blízkosti, důvěry, soudržnosti, spolupráce, komunikace, ale také soutěživosti, strachu, agrese a dalších měřitelných fenoménů ve třídě. Pomocí SOCIOMETRIE zjišťujeme specifické vlastnosti (např.: oblíbenost nebo vliv) u konkrétních žáků ve třídě (pracujeme tedy s jejich jmény) či jejich sociální role a vzájemné vztahy, což už je o mnoho složitější z hlediska nutnosti souhlasů zákonných zástupců, celkové obtížnosti odborných metod či adekvátní práce s výsledky. Po proškolení je však většina pedagogů schopna základní sociometrické nástroje použít. Seznámíme se s některými konkrétními metodami (na nichž není potřeba certifikát z odborného školení) mapování třídního klimatu i sociometrických nástrojů, kterými účastníky na základě své praxe provedu a poučím od začátku až do konce – rozdělení jednotlivých metod podle určitých věkových skupin žáků, jejich administraci, vyhodnocení, práci s výsledky, adekvátní možnosti sdělení výsledků zákonným zástupcům či pedagogům a jejich možnému využití při další práci se třídou. Lektor jakožto školní psycholog a preventista se bude snažit předat vědomosti a zkušenosti získaná teoretickým studiem psychologie a praktickými zkušenostmi nabytými ve sféře školního prostředí a pedagogicko-psychologického kontextu. Po celou dobu programu bude vymezen čas a prostor pro vlastní dotazy a připomínky samotných účastníků.   Cíle (výhody) primárně preventivní práce s třídními kolektivy a adekvátní zakázka k diagnostice (proč a v jakých případech vlastně diagnostikovat třídní kolektiv?) 0,5 hod Podmínky realizace diagnostické práce se třídou. 0,5 hod Čas – doba vhodná na diagnostiku (v rámci roku, týdne, dne a celkovém procesu práce se třídou) a délka jednotlivých metod. Prostor – vhodné místo, úprava místa konání, potřebné vybavení a pomůcky. Personální obsazení (kdo by se měl na této práci podílet a proč). Struktura diagnostické práce se skupinou (jednotlivé fáze a jejich pořadí). 0,5 hod Pravidla: 0,5 hod přístupu v chování k žákům/studentům i pedagogům – seznámení s tím, které strategie v komunikaci a chování při diagnostice tříd kdy a kde použít) chování žáků a studentů při a po skupinové diagnostice (práce s citlivými daty). Názorné praktické ukázky konkrétních metod mapování třídního klimatu od začátku do konce (věkové rozdělení, administrace, vyhodnocení, práce s výsledky, možnosti následné práce se třídou). Např.: Nedokončené věty; Naše třída; Pocity ve třídě; 3 věty aj. 2 hod Názorné praktické ukázky konkrétních sociometrických metod od začátku do konce. Např.: Medvídci či duchové na stromě; Sluníčko s obláčky; Pyramida; Pustý ostrov; Plavba lodí aj. 2 hod Práce s výsledky diagnostiky třídních kolektivů, možnosti následné práce se třídou na základě zjištěných výsledků. 1 hod Prevence a řešení možných potíží při diagnostice tříd se žáky s a studenty (pravdivost výsledků, nechuť nebo strach žáků poskytovat informace o třídě, rizika následného procesu s výsledky diagnostiky aj.)  0,5 hod Shrnutí, dotazy, zpětná vazba. 0,5 hod

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník bude informován o smyslu a cílech diagnostiky třídních kolektivů (mapování třídního klimatu i sociometrie) získá základní teoretické i praktické informace ke struktuře, podmínkách, personálním obsazení diagnostiky třídních kolektivů bude poučen o pravidlech doporučeného chování diagnostikujících i diagnostikovaných při, v průběhu i po procesu diagnostiky krok po kroku bude proveden různými možnostmi konkrétních diagnostických metod mapování třídního klimatu i sociometrie (použití u různých věkových skupin, zadávání, vyhodnocení, práce s výsledky, možnosti následné práce se třídou na základě zjištěných výsledků aj.) bude seznámen s prevencí a řešením potíží, které se při diagnostice třídních kolektivů mohou vyskytnout
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ