AJ 347 Pohádka nám pomůže 15.11.2023, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:15. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Učitelé získají informace o tom, jak mohou efektivně využívat témata známých pohádek k tomu, aby děti zapojili do širokého spektra vzdělávacích aktivit v českém jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově. Aktivity mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo nejlépe v obou jazycích najednou (vyhýbáme se přímému překladu). Účastníci si vyzkoušejí práci s materiály pro rozvoj jazyka (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení), poznatky z přírody, zprostředkované za pomoci manipulačních činností a her, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ (psaný projev v angličtině).   Časové rozvržení: Jazykové aktivity, práce s textem, kartičkové hry, pracovní listy 90 min Matematika, pokusy, logické úkoly, pracovní listy 45 min Přírodověda, pracovní listy, kartičkové hry 45 min Výtvarná a pracovní činnost, grafomotorické cviky 45 min Hudební a pohybová výchova, hudební doprovod, pohybové hry 30 min Závěr, shrnutí a diskuze – 15 min

Doplňující informace:

Cíl akce:Osvojování znalostí a dovedností je u dětí efektivnější, pokud jsou nabízené aktivity a cvičení vázány jednotným, srozumitelným obsahem. V novém kurzu se učitelé se seznámí s možnostmi motivace pohádkou, která děti provází všemi výukovými oblastmi (jazyk, matematika, nauka o přírodě a světě kolem nás, hudební, výtvarné a pohybové aktivity). Základní text a obsah pohádky se prolíná celým dnem do všech výukových oblastí, účastníci si vyzkouší, jak lze jednotlivé aktivity provázat, jak využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků. Metoda je vhodná jak pro každodenní práci v mateřštině, tak při výuce jazyka, kde umožňuje maximálně využít techniku CLIL.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ