IT 37 Naučte se sázet text jako profesionálové (LaTeX pro začátečníky) 13.11.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:13. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Cílem webináře je seznámit účastníky se systémem LaTeX, který se hojně používá především v přírodních vědách a technických oborech k sázení textů od výukových materiálů až po odborné publikace a skripta. Po úvodu věnovaném stručné historii LaTeXu a představení odlišných přístupů k tvorbě dokumentů (WYSIWYG vs. WYSIWYM) bude následovat hlavní část webináře věnovaná přímo psaní dokumentů v LaTeXu. Účastníci budou seznámeni se základní strukturou dokumentu v LaTeXu a s problematikou překladu zdrojového textu a generování výsledného pdf dokumentu. Naučí se se vytvářet číslované i nečíslované seznamy, tabulky, psát matematické vzorce a umísťovat obrázky. Stručný výklad bude vždy následován jednoduchým procvičováním tak, aby si účastníci mohli ihned zkoušet to, co právě slyšeli. Druhá část semináře bude věnována tématům, která se sazbou textu v LaTeXu úzce souvisí. Nejprve se zaměříme na citace, které jsou důležitou součástí odborných textů. Účastníci budou seznámeni s nástrojem JabRef pro správu citací i s tím, jak zahrnout citaci zdrojů do dokumentu v LaTeXu. Dalším tématem bude grafika. Budou uvedeny rozdíly mezi vektorovou a rastrovou grafikou a jejich výhody a nevýhody. Bude představen program IPE, který umožňuje přesné kreslení (nebo rýsování) vektorových obrázků vhodných např. pro výuku geometrie. Na závěr druhé části budou představeny další možnosti využití LaTeXu, např. pro tvorbu prezentací (beamer), posterů, životopisů, jedinečných zadání (spojení s programovacím jazykem Python), materiálů do hudební výchovy (spojení s programem Lilypond) atp. Účastníci budou seznámeni se zdroji, ze kterých je možné čerpat další informace a inspiraci. Na úplném závěr webináře bude představen koncept open-source software. Následovat bude diskuze účastníků o možnostech a výhodách využívání open-source softwaru ve vzdělávání. Celý webinář bude zaměřen prakticky. Hlavním přínosem pro účastníky by neměly být získané znalosti, ale především získané praktické dovednosti. Proto bude každé probírané téma hned procvičováno a účastníci obdrží stručný manuál shrnující probraná témata. Také se naučí hledat informace, pomocí kterých budou schopni v LaTeXu vysázet i to, co se na webináři přímo nenaučí. Úvod (20 min) LaTeX – úvod a historie Odlišné přístupy k tvorbě dokumentů – LaTeX vs. MS Word Píšeme v LaTeXu (70 min) Editory pro LaTeX Základní struktura dokumentu Nadpisy a obsah Velikost a typy písma Matematické vzorce Tabulky Obrázky a grafy Přestávka 30 minut Citace v LaTeXu (20 min) JabRef – nástroj pro správu citací Zahrnutí citací do dokumentu Grafika (30 min) Rastrová vs. vektorová grafika, open-source editory IPE – „malování“ přesněji a vektorově Rýsování v IPE Kam dál? (20 min) Další možnosti využití LaTeXu – prezentace, postery, životopisy,… Propojení LaTeXu s dalšími programy – vytváření jedinečných zadání pomocí Pythonu, sazba not pomocí Lilypondu,… Open-source software (20 min) Licencování softwaru, koncept open-source Využití open-source softwaru ve vzdělávání – diskuze

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci budou schopni napsat jednoduchý dokument v LaTeXu. Budou umět vytvářet tabulky, vkládat obrázky, obsah a seznam literatury. Budou umět využívat možnosti LaTeXu k sazbě matematických vzorců a symbolů. Budou umět vyhledávat v dalších zdrojích (především na internetu). Budou chápat základní rozdíly mezi vektorovou a rastrovou grafikou a budou umět vytvářet jednoduché vektorové obrázky v IPE. Pochopí koncept open‑source softwaru a budou schopni diskutovat jeho výhody a nevýhody.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně