TV 86 Pohybové aktivity v mezipředmětových vztazích 24.11.2023, 9:30–14:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:24. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Seminář nabízí praktické činnosti zaměřené na zařazování pohybových činností do školní výuky napříč jednotlivými vzdělávacími oblastmi, průřezovými tématy a klíčovými kompetencemi. Seminář nabízí zásobník pohybových činností využitelných nejen ve školní tělesné výchově ale také v mimoškolní tělesné výchově, o školní přestávce či jako součást tzv. pohybových chvilek. Seminář je postavený na praktických pohybových činnostech s využitím široké škály pomůcek. Část semináře je věnována teoretickému pozadí a vědeckým poznatkům z oblasti pohybové aktivity dětí/žáků nejen ve školním prostředí. Možnosti zařazování pohybových činností do školního dne. Pohybové činností jako součást naplňování vzdělávacích cílů napříč vzdělávacími oblastmi (50 min). Pohybové činnosti ve výuce Českého jazyka a jazyků (35 min). Pohybové činnosti ve výuce matematiky a její aplikace (35 min). Pohybové činnosti jako součást vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (prvouka) (30 min). Pohybové činnosti jako nástroj Osobnostní a sociální výchovy a nástroj pro rozvoj klíčových kompetencí (KK k řešení problémů, KK komunikativní, KK sociální a personální, KK k učení) (30 min). Pohybové chvilky a školní přestávky – návrhy pohybových činností pro tyto příležitosti (20 min). „Burza“ nápadů a dobré praxe – sdílení zkušeností účastníků semináře (průběžně) (40 min). „Školní“ pohybová aktivita dětí/žáků jako součást formování jejich pohybové gramotnosti. Současné pojetí režimu školního dne v kontextu pohybové aktivity dětí/žáků (30 min).

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je rozvoj mezipředmětového myšlení s důrazem na propojení pohybových činností s jednotlivými vzdělávacími oblastmi (předměty), průřezovými tématy a klíčovými kompetencemi. Cílem je nabídnout inspiraci v oblasti praktických činností, nabídnout vybrané teoretické poznatky a zamyšlení nad možnostmi zařazování pohybových činností do školního dne. Tím se podílet na zvyšování pohybové aktivity dětí, přispívat tak k jejich lepší pohybové gramotnosti a především nabídnout nástroje pro zatraktivnění školní výuky.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně