Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro děti s potřebou podpory

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:25. 09. 2023
Cena:2290

 
„Mysl není nádobou, která má být naplněna, ale ohněm, který má být zapálen.“
– Plutarchos

Jak efektivně provádět reedukaci? 

Popis kurzu

Ve frontální části si vysvětlíme základ spolupráce kmenového učitele daného postupného ročníku s reedukujícím pedagogem v rámci inkluze.  
Podrobně se budeme věnovat správnému porozumění zpráv z PPP, SPC a možností využití jejich závěrů při reedukaci
Vysvětlíme si důležitost informovanosti rodičů

Seznámíme se s praktickou aplikací cvičení postřehování, zrakové percepce, sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace

V individuální části se zaměříme na individuální potřeby dítěte v rámci samostatných cvičení pod přímým vedením reedukujícího pedagoga.
Prakticky si ukážeme jednotlivá cvičení a  vysvětlíme jejich návaznost na frontální část. 

Podmínkou účasti na tomto programu je ukončené vzdělání na Pedagogické fakultě, aprobace učitelství pro 1. a 2. st. ZŠ, speciální pedagogika.

Cíl kurzu

Posílit kompetence k péči o žáky s potřebou podpory na ZŠ v rámci inkluze.

Obsah kurzu v bodech:

  • spolupráce kmenového učitele daného postupného ročníku s reedukujícím pedagogem;
  • zprávy z PPP, SPC – porozumění, vyhodnocování, možnosti využití při reedukaci;
  • informovanost rodičů;
  • praktická aplikace cvičení postřehování, zrakové percepce, sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace;
  • postřehování: cvičení zaměřené obsahem na danou látku postupného ročníku dle zadání kmenového pedagoga, reedukačně na orientaci v souřadnicích, pravolevou orientaci, oční pohyby nutné pro čtení a psaní jako prevence zrakových reverzí, práci s číslem, slovem;
  • zraková percepce: cvičení zaměřené na vnímáni detailu zrakem jako prevence a řešení správné aplikace diakritiky, interpunkce, prevence vynechávání a záměny písmen, správné snímání z tabule apod.;
  • sluchová percepce: cvičení zaměřená na rytmus, sluchovou paměť, sluchový postřeh s cílem podpořit diktáty, psaní předložek atd.;
  • prostorová a pravolevá orientace: cvičení zaměřená na orientaci v textu, geometrii, převody jednotek, datové osy, zrakovou paměť;
  • cvičení pod přímým vedením reedukujícího pedagoga jeho specifika.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU