Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learningová forma

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:09. 10. 2023 – 09. 10. 2024
Cena:17990

 

studium pro koordinátory ŠVP

Specializační studium

Studium je zaměřeno na dobrou orientaci v RVP, požadované náležitosti ŠVP a v současnosti hlavně na otázky aktualizace vašeho ŠVP.

Je určeno pedagogickým pracovníkům a vedení ZÁKLADNÍCH ŠKOL, STŘEDNÍCH ŠKOL A ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL.

Výhodou námi sestaveného studia jsou malé studijní skupiny. Díky nim budete mít maximální péči tutora (vedoucího studia). Studium umožní získat potřebnou kvalifikaci pedagogům, kteří jako koordinátoři ŠVP pracují nebo pracovat teprve budou.

Chcete na toto studium čerpat finanční prostředky ze šablon OP JAK?

Dle pravidel OP JAK lze čerpat finanční prostředky ze šablon pouze na prezenční a distanční formu synchronního vzdělávání. Toto studium obsahuje 23 hodin synchronní formy vzdělávání a můžete na něj tak čerpat 2 šablony. (Na osvědčení musí být uveden celkový počet hodin kurzu a rozepsáno,
které byly e-lerningem a kolik on-line. Pedagog si musí pořídit print screen. Za
každých 8 hodin synchronních on-line lze vykázat 1 šablonu.)

O studiu

Toto studium je vytvořeno dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 b – Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů na základních a středních školách.

Profil absolventa

Studium zvýší kvalifikaci s cílem vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které umožní připravit se na možná rizika a úskalí, která mohou nastat v souvislosti s ŠVP. Umožní také cennou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Kurz je určený pro pedagogy základních, základních uměleckých i středních škol. Studium zvýší kvalifikaci pedagoga.

Obsah studia

Kurz je průběžně inovován tak, aby odpovídal aktuálnímu vývoji v oblasti rámcových a školních vzdělávacích programů i změnám právních předpisů. Od koordinace tvorby ŠVP přenášíme důraz na získání potřebných vědomostí a dovedností v oblasti vyhodnocování, průběžných inovací a řízení kvality školních vzdělávacích programů.

ČASOVÝ PLÁN STUDIA

Délka celého kurzu je cca 10 měsíců (dva semestry). Celková hodinová dotace je 250 hodin.

V e-learningové formě veškeré studium probíhá v prostředí LMS Moodle (on-line) a prostřednictvím pravidelných Skype tutoriálů s lektory – vedoucími kurzu.

Témata jsou rozdělena do 10 lekcí, jedna lekce je plánována na jeden měsíc studia. Součástí studia je i účast na online diskusích, které mají dvě formy:

  • volná diskuse s ostatními účastníky – minimálně 1x týdně na téma dané přednáškou
  • tutorovaná diskuse (s tutorem a vlastní skupinou) – 0,5 hodiny 1x za dva týdny v předem stanoveném čase

UKONČENÍ STUDIA

  • Studium je ukončováno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Komise je tříčlenná – tvoří ji vedoucí učitel kurzu, jeho zástupce a jeden z lektorů.
  • Závěrečná práce je zpracována v rozsahu nejméně 20 normostran textu, vztahuje se k tématickým okruhům, které jsou studentům nabídnuty ke zpracování a má náležitosti, které jsou uvedené v podmínkách certifikace. Student může navrhnout vlastní téma závěrečné práce, pokud se na tom předem dohodne s vedoucím učitelem.

men

<div style='font-weight:bold;margin-top:20px;'><a href='https://www.infracz.cz/studium-pro-koordinatory-svp-e-learning-studium-k-vykonu-specializovanych-cinnosti?utm_source=dvpp.info&utm_medium=detail_akce' rel='nofollow' target='_blank'>Zobrazit akci na webu pořadatele</a></div>
<h2 style='clear: both; margin-top: 2em;'>Doplňující informace:</h2>
<div class= Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU