EV 36 Zápas o zemské zdroje 25.01.2024, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:25. 01. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
V pregraduálním studiu se bohužel nevěnuje dostatek pozornosti průřezovému tématu environmentální výchova. Spojení geovědních oborů s environmentálními je ve výuce žádoucí. Účastníkům budou poskytnuty inspirace, jak žákům pomocí aktuálních jevů přiblížit problematiku vztahu přírody a lidské činnosti a seznamovat je s principy udržitelného rozvoje v podmínkách omezených zemských zdrojů. Země jako uzavřený systém. Důsledkem je omezenost zemských zdrojů. Některé z nich jsou obnovitelné (voda), jiné neobnovitelné (rudy, ropa). Konečnost zásob vyvolává konflikty mezi společnostmi i státy, které mohou končit vydíráním zbytku světa dominantním majitelem určitých komodit (Čína), nebo přímou válkou o zdroje (RF – UA). (1 hodina) I obnovitelné zdroje jsou předmětem konfliktů – voda (boj o rozdělení vod Nilu), ovzduší a jeho znečišťování – globální změna klimatu, půda a její využívání (kácení deštných pralesů) (1 hodina) Zemské cykly – horninový, energetický, hydrologický, biogeochemické cykly. Vznik půdy a její ohrožení erozí. (2 hodiny) Problematika zajišťování energie z neobnovitelných surovin (fosilní paliva, atomová energie) (1 hodina) Výroba energie z obnovitelných zdrojů (voda, vítr, geotermální energie, využití slunečního záření, biomasa). (1 hodina). Využívání obnovitelných zdrojů energie omezené zásobami nerostných surovin potřebných pro výrobu technických prostředků (baterie, solární panely, větrné elektrárny, výrobníky vodíku (1 hodina). Omezené zdroje primárních nepalivových surovin, jejich nahrazování technologickým rozvojem. (1 hodina)

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit učitele prostřednictvím demonstrace situací doma i ve světě (např. vulkanismus, extrémní klimatické jevy, dopady tzv. Green Dealu). Příklady využití médií, návrhy seminárních prací individuálních (včetně SOČ) i kolektivních projektů, diskuse formou „soudního procesu“ atd.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně