PP 613 Nepřátelství, agrese a šikana: prevence, diagnostika a řešení rizikového chování 7.6.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:07. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Jedna z nejdůležitějších rolí pedagogického pracovníka působící na děti a mládež by měla být prevence, tzn. předcházet jakýmkoliv projevům rizikového chování u svých žáků. Z hlediska školního prostředí se jedná o prevenci takových sociálně patologických jevů, které se převážně projevují ve školním prostředí (ve třídě, škole, školních akcích s ostatními spolužáky). Ty se aktuálně nazývají projevy rizikového chování a každý si zaslouží detailní zpracování. V rámci tohoto semináře se zaměříme na asi nejčastěji se vyskytující rizikový jev – projevy agrese, netolerance k odlišnostem a šikanu. Tento seminář nabídne zaměření se na tyto jevy v modelu prevence – diagnostika – funkční možnosti řešení projevů rizikového chování u žáků a studentů. Probereme si také konkrétní kazuistiky z praxe, při kterých se reálný výskyt nepřátelského chování, agrese a šikany řešil. Lektor jakožto školní psycholog a preventista se bude snažit předat vědomosti a zkušenosti získaná teoretickým studiem psychologie a praktickými zkušenostmi nabytými ve sféře školního prostředí a pedagogicko-psychologického kontextu.  Po celou dobu programu bude vymezen čas a prostor pro vlastní dotazy a připomínky samotných účastníků. Vysvětlení vzniku, podmínek a obecných projevů rizikového chování (spouštěcí faktory jako je rodinné či sociální prostředí žáka, odlišnost žáků, nový žák v kolektivu, více agresivních jedinců ve třídě, nedostatečná role pedagoga ve třídě aj.) 1 hod Prevence výskytu agrese, netolerance a šikany (konkrétní možnosti předcházení projevů rizikového chování ve třídě: třídní pravidla, adaptační kurzy, třídnické hodiny, komunitní kruhy, spolupráce s rodiči aj.) 1 hod Diagnostika projevů agrese, netolerance a šikany (lepší orientace v přímých i nepřímých signálech rizikového chování u žáků, možnosti použití metod mapování třídního klimatu resp. sociometrie). 2 hod Možnosti řešení projevů agrese, netolerance a šikany (konkrétní aktivity a techniky na odstranění projevů rizikového chování ve třídě, např. pojmenování konkrétního problému ve třídě, řízená bezpečná konfrontace mezi žáky, kouzelná hůlka, čaroděj aj.) 2 hod Probrání konkrétních kazuistických případů řešení nepřátelství, agrese, netolerance a šikany.  1,5 hod Shrnutí, dotazy, zpětná vazba. 0,5 hod

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník získá základní informace o konkrétním typu rizikového chování: nepřátelství, agrese, netolerance a šikana pozná, jakým způsobem odhalovat a rozpoznávat tyto projevy rizikového chování ve škole seznámí se s postupy efektivního řešení patologického chování ve třídě, založenými na osobní zkušenosti lektora z praxe na školách a v pedagogicko-psychologické poradně vyzkouší si získané poznatky při praktické práci s kazuistikami
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
výchovní poradci
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ