ČJ 339 Mluvím, mluvíš, mluvíme? – praktická rétorika 13.06.2024, 10:00–15:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:13. 06. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Účastníci se seznámí s vybranými dechovými a artikulačními cvičeními, která jsou nezbytným základem pro správné a srozumitelné vyjadřování. Prakticky si vyzkoušejí, jak tato cvičení se žáky provádět a jak rozvíjet jejich komunikační dovednosti. Pozornost bude věnována i obohacování slovní zásoby a možnostem spojení s průřezovým tématem mediální výchova. Teoretický úvod. Kultura mluveného slova. Co budeme sledovat při mluveném projevu? Dechová cvičení – nácvik Artikulační cvičení, poslech nahrávek, nácvik Jazykolamy a hry podporující obohacování slovní zásoby – nácvik Řeč těla – nástin Vlastní mluvený projev – jeho příprava a realizace, vazba na mediální výchovu Umění jednat s lidmi Evaluace, sdílení zkušeností, závěr  

Doplňující informace:

Cíl akce:       V současné době mají žáci stále větší problémy s ústním vyjadřováním. Jejich slovní zásoba je velmi omezená, často není možno rozumět jejich promluvám ve vyučování. To může negativně ovlivnit i osvojování nových informací. Částečně můžeme tuto skutečnost korigovat tím, že žáky naučíme vyjadřovat se jasně a srozumitelně, volit vhodné lexikální prostředky a správně komunikovat s lidmi. Učitelé se seznámí s některými metodami, jak nacvičovat správné dýchání, prakticky si vyzkoušejí vybraná artikulační a dechová cvičení. Získají materiály, s nimiž budou moci pracovat ve vyučování. Cílem je žák (i učitel), který se bude vyjadřovat správně, jasně a srozumitelně.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ