ČJ 342 Sloh všemi smysly 21.03.2024, 9:30–16:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:21. 03. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář vychází z Komenského Velké didaktiky a ukáže prolnutí ČJL do vzdělávacích oblastí Člověk a zdraví a Člověk a příroda. Využito bude i průřezové téma Multikulturní výchova. Pedagogové se seznámí s postupy, jak využít všech pěti smyslů při vyučování slohu. Teoretický úvod je zaměřen na poznatky z vývojové psychologie. Poté si účastníci prakticky vyzkoušejí aktivity, jejichž prostřednictvím mohou žákům zpestřit hodiny slohu a vést je k získávání komunikačních kompetencí. Činnosti naplňují požadavek na humanizaci vyučování a vycházejí vstříc různým učebním strategiím jednotlivých žáků, čímž umožňují zohlednit jejich individuální potřeby. Teoretický úvod                                                                                0,5 h                                                                                          Hmat                                                                                                     1 h –  využití pro uvolnění atmosféry ve třídě –  využití při motivaci – využití při popisu, vypravování, zprávě atd. (např. obohacování slovní zásoby, asociace, diskuse atd.)   Čich                                                                                                                   1,5 h – využití jako motivace – využití při přípravě podkladů pro popis prostý a popis pracovního postupu – využití při přípravě na charakteristiku osoby, subjektivní líčení, vypravování atd.   Chuť                                                                                                                  1,5 h – využití k popisu pracovního postupu – recept – využití k úvaze o zdravé výživě – využití k vypravování, k výkladu – využití k diskusi o stravování v jiných zemích – multikulturní rozhled – asociační cvičení, rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností   Sluch                                                                                                                 1,5 h –  význam relaxační hudby ve výuce –  využití hudby a zvuků k motivaci –  nácvik pozorného sluchového vnímání a následné využití při popisu –  vypravování podle zvukového záznamu –  hra na herce –  odpovídáme pohyby těla   Zrak                                                                                                                   1,5 h – práce s textem (rozstříhaný text, rekonstrukce chybějícího textu, dokončení příběhu) – postupně se odhalující obrázek – hypotézy, popis – práce s obrazovým materiálem – práce s komiksem – nonverbální vyjadřování   Evaluace, diskuse, sdílení zkušeností                                                         0,5 h

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je ukázat učitelům, jak je možno žáky v hodinách slohu a komunikační výchovy vhodně motivovat a vést je ke komplexnímu vnímání světa kolem nich. Zvolené aktivity nasměrují žáky k samostatnosti i k práci ve skupině. Snahou je seznámit učitele s rozmanitými aktivitami založenými na využití jednotlivých smyslů i jejich kombinací, jimiž mohou obohatit slovní zásobu žáků, rozvíjet jejich komunikační kompetenci, podporovat kreativitu, estetické cítění i praktické pracovní dovednosti.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně