ZŠ 134 Inkluze – společné vzdělávání – webinář 26.03.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:26. 03. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář seznámí účastníky se změnou ve školském zákoně a ve vyhlášce č. 27/2016Sb., vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků nadaných, rozdílem mezi integrací a inkluzí a potřebou společného vzdělávání.   Účastnici se také seznámí se stupni a druhy podpůrných opatření, zapojení asistentů, tlumočníků, přepisovatelů a dalších pedagogických pracovníků do výuky. Uvědomí si také i úlohu a postavení školského poradenského zařízení vzhledem ke společnému vzdělávání.  V pracovních dílnách se blíže seznámí s Plánem pedagogické podpory a Individuálním vzdělávacím plánem.  1 hodina Novela školského zákona, integrace x inkluze Diferenciace a individualizace výuky Posílení záruk společného vzdělávání Dítě a žák se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška 27/2016sb., vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků nadaných Členění a pravidla pro uplatňování podpůrných opatření Změny ve financování přiznaných podpůrných opatření Zásady financování společného vzdělávání Změna ve výkaznictví 1 hodina Školská poradenská zařízení a změny v souvislosti inkluze – společného vzdělávání Spolupráce škol a komunikace se Školským poradenským zařízení, zákonnými zástupci a mezi pracovníky školy Revize výstupů Školského poradenského zařízení Přehled podpůrných opatření Struktura a stupně podpůrných opatření První stupeň podpůrného opatření –bez finanční podpory, plán pedagogické podpory, jeho zpracování, vyhodnocení, práce s dětmi a žáky vyžadující podporu 1. stupně podpůrných opatření, změna organizace, metod a forem výuky, změna hodnocení 1 hodina Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření s finanční podporou, postup školy, spolupráce se školským poradenským zařízením a zákonnými zástupci, informovaný souhlas, plnění zpětnovazební hodnocenípodpůrných opatření, změna organizace metod a forem výuky a výchovy, formulace cílů 1 hodina Individuální vzdělávací plán a jeho náležitosti, zpracování, vyhodnocování, informovaný souhlas, termíny vyplňování a vyhodnocování Individuální vzdělávací plán  -spolupráce pedagogických pracovníků s výchovným poradcem, se školním psychologem nebo se školním speciálním pedagogem 1 hodina Vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných, možnosti vzdělávaní, změna organizace, metod, forem vzdělávání, změna hodnocení Plán pedagogické podpory pro nadané děti Individuálně vzdělávací plán pro nadané děti Přeřazení do vyššího ročníku 1 hodina Typy hodnocení – bezděčné, záměrné, sumativní, formativní, hodnocení pro učení Změna v hodnocení dětí a žáků, přechod od sumativního hodnocení k formativnímu 1 hodina Personální podpora – asistent pedagoga Asistent pedagoga – náplň práce, spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, Zapojení asistenta pedagoga do výchovně vzdělávací práce a jeho kompetence Spolupráce asistenta pedagoga se zákonnými zástupci 1 hodina Práce s heterogenními skupinami Organizace vzdělávaní dětí s potřebou podpůrných opatření Využití různých metod a a forem práce Závěr, diskuse, hodnocení  

Doplňující informace:

Cíl akce:Objasnění potřeby inkluze  – společného vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, změna metod a forem práce
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
výchovní poradci
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ