WEB 246 Rozvoj matematické pregramotnosti u dětí předškolního věku – webinář 14.05.2024, 8:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:14. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář seznámí účastníky s tím, co by mělo zvládat dítě předškolního věku v mateřské škole ve vztahu k matematickým činnostem. Rozvoj schopnost porovnávat, třídit, skládat a kompletovat. Hledání a vytváření shod a rozdílů jako významného nástroje rozvoje specifických schopností a dovedností pro pochopení matematiky. Rozvoj předmatematických představ je v předškolním vzdělávání založen na vytváření rozmanitých činností, dostatku příležitosti k rozvoji vědomostí, dovedností a schopností, návyků a rozvoje řeči, komunikace, pohybových dovedností a orientace v prostoru. Seminář bude veden formou aktivního výkladu a možností diskuse a příkladů dobré praxe. Účastníci semináře si vyzkouší některé činnosti a získají náměty na různé činnosti podporující matematickou gramotnost. 1 hodina Úvod, seznámení se s účastníky Cíle předmatematické výchovy, příprava na matematiku, důležitost předškolní přípravy a pozdější úspěšnost ve školní matematice Okruhy matematické pregramotnosti dle RVP PV 1 hodina Příprava dítěte na zpracování informací v zadání slovní úlohy, rozvoj řeči, komunikace, paměti, představ, prostorového vnímání, Obrázek jako zdroj informací Práce s otázkou a odpovědí 1 hodina Porovnávání – charakter porovnávaných objektů Porovnávání přirozené, porovnávání základní, porovnávání podílem, rozdílem Aktivity spojené s porovnávánbím Zobrazení, zobrazení prosté Přiřazování – dvojice, n tice, Aktivity k přiřazování, hry, orientace v prostoru, Rozvoj jemné a hrubé motoriky 1 hodina Třídění, schopnost třídit, vlastnosti tříd, zadání souboru, reprezentant třídy, usnadnění procesu třídění Typy třídění – podle druhu, barvy, velikosti, taru Třídění podle dvou a více kritérií, třídění úplné, neúplné, Aktivity vztahující se k třídění Řazení, uspořádání, vzájemné postavení objektů Typologie uspořádání – časové, prostorové, časoprostorové, kvantitativní, kvalitativní Orientace v uspořádaném souboru 1 hodina Rozvoj logického myšlení – usuzování, uvažování, úlohy typu ZEBRA, Hudebně pohybové činnosti rozvíjející matematickou pregramotnost Kvantita – určitá, neurčitá Číslo s významem kvantity Množství a jeho určování do 6ti – určování počtu objektů, Aktivity rozvíjející představu o množství 1 hodina Modely čísla Nezávislost počtu objektů na velikosti, barvě, vzájemného postavení, vzdálenosti, tvaru Hry rozvíjející představu o nezávislosti počtu objektů na velikosti, barvě, tvaru, apod. 2 hodiny Ukázky projektů týkající se matematické pregramotnosti Hrajeme si s čísly O skřítku Početníčkovi – rozvoj řeči, počítání předmětů, jednoduché slovní úlohy Matematika v přírodě, využití školní zahrady Případné ukázky práce s dětmi matematická pregramotnost Závěr diskuse, hodnocení  

Doplňující informace:

Cíl akce:Objasnění potřeby rozvoje matematické pregramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností a kognitivních funkcí u dětí v mateřské škole. Seznámení s matematickými didaktickými hrami, činnostmi a aktivitami které jsou vhodné pro děti předškolního věku
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ