Školním metodikem prevence naplno

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:29. 08. 2024 – 31. 08. 2024
Místo konání:Vysočina
Cena:6900 Kč za seminář

 

Obsahem programu je seznámení metodiků prevence s procesy a technikami vedoucími ke zvýšení jejich odborných kompetencí v oblasti prevence rizikového chování ve škole. Důraz bude kladen také na osobnostní rozvoj a psychohygienu.

Školní metodik prevence (dále ŠMP) jako součást pedagogického sboru školy

 • Sdílení praxe účastníků – výkon funkce ŠMP s ohledem na jeho postavení v pedagogické praxi školy
 • Příklady dobré a špatné praxe výkonu funkce ŠMP v rámci pedagogického sboru
 • Metodické vedení pedagogů v oblasti prevence rizikového chování (vč. asistentů pedagoga, vychovatelů)
 • Otevřená spolupráce s rodiči a role ŠMP v ní – nastavování spolupráce, nastavení spolupráce s rodičem

Individuální práce ŠMP s dítětem s rizikovým chováním

 • Specifika, zásady, cíle, charakteristika jednorázových a opakovaných rozhovorů s žáky s využitím příkladů z praxe
 • Kompetence ŠMP při individuální práci ŠMP s dítětem s rizikovým chováním
 • Průběh individuální práce ŠMP s dítětem s rizikovým chováním
 • Vhodné a nevhodné postupy
 • Kazuistiky žáků s rizikovým chováním a brainstorming možného dlouhodobého vedení těchto žáků

Základy mediace pro potřeby ŠMP

 • Úvod, význam, zásady, role zúčastněných osob v procesu mediace
 • Příprava mediačního setkání, nastavení pravidel, nestrannost, pozitivní přístup
 • Mediační proces – prostor k vyjádření, možnosti řešení a hledání cesty k dohodě, časový rámec mediace, příklady z praxe
 • Manipulace a antimanipulační techniky
 • Nácvik mediace využitím modelových situací 
 • Závěrečná evaluace workshopu

Psychohygiena ŠMP

 • Význam, prevence syndromu vyhoření
 • Relaxační techniky, Imaginace + kresba, Jacobsonova progresivní relaxace

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem workshopu je seznámit školní metodiky prevence s procesy a technikami vedoucími ke zvýšení odborných kompetencí v oblasti prevence rizikového chování ve škole. Důraz bude kladen také na osobnostní rozvoj a psychohygienu. Aktivizace účastníků a efektivita programu bude podpořena využitím práce s kazuistikami, brainstormingem, nácvikem při modelových situacích apod.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitel – metodik prevence