Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb. (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 05. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

bsahem semináře je právní úprava vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce podle novely školského zákona. Program se zaměřuje se na podpůrná opatření 1. – 5. stupně, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 Sb. Dále se lektorka zabývá způsobem poskytování poradenských služeb v MŠ a ZŠ z pohledu legislativního rámce platného od 1. 9. 2016. Důraz je kladen na povinnost škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráci s rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti (PPP x SPC).  
 
Podrobně budou probrány jednotlivé stupně podpůrných opatření 1. – 5. v návaznosti na další podporu vztahující se k danému stupni PO – úprava organizace v rámci MŠ a ZŠ:
 • vytvoření plánu pedagogické podpory PLPP
 • organizační forma – pedagogické intervence
 • předmět speciálně pedagogické péče
 • speciálně pedagogická péče
Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění podpůrných opatření ze strany MŠ a ZŠ, dále budou účastníkům poskytnuty informace k zajišťování pozice asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se SVP (s přiznaným odpovídajícím stupněm PO).  
 
Obsahově školení dále zahrne:
 • Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga
 • Podmínky zřízení pozice asistenta pedagoga v ZŠ
 • Požadovaná odborná kvalifikace asistenta pedagoga
 • Náplň práce asistenta pedagoga – vzájemná spolupráce učitele a asistenta pedagoga – vytyčení kompetencí
 • Metodická podpora a vedení asistenta pedagoga
 • Úloha školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga
 • Specifikace funkce osobního asistenta a pedagogického asistenta
Dále bude probrána otázka týkající se zdrojů financování (podpůrná opatření, kompenzační pomůcky, financování pozice asistenta pedagoga).  

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je seznámit pedagogy s právní úpravou vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona. Podpůrná opatření představují pro pedagogy popis doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Charakteristika podpůrných opatření jako nový legislativní termín zahrnuje širokou škálu organizačních opatření, pedagogických dovedností, individualizaci přístupu, speciálně-pedagogické metody, úpravu organizace a obsahu vzdělávání – cílem je rozšířit kompetence pedagogů, aby co možná nejlépe zajistili reálný předpoklad k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání skupinám žáků s SVP.  

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení