Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů – kombinované

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:20. 09. 2024 – 15. 12. 2025
Místo konání:ONLINE
Cena:24990 Kč za seminář

 

1. Výuka (144 vyuč. hodin online + 72 vyuč. hodin prezenčně)
 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Právní rámec pro práci školního metodika prevence
 • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
 • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
 • Sociálně patologické jevy a rizikové chování
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 • Tvorba minimálního preventivního programu
 
2. Praxe (stáž)
 • Stáž (34 vyuč. hodin) – stáž na pracovišti organizace, která se zaměřuje na primární prevenci
 
3. Zakončení kurzu
 • Závěrečná zkouška (ověření znalostí) a obhajoba závěrečné práce před komisí
 • Podmínkou účasti na závěrečné zkoušce je zpracování seminární a závěrečné práce.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou).

Studium připraví školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat žáky s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
učitel – metodik prevence