D 158 ISLÁM A ISLÁMSKÝ FUNDAMENTALISMUS – webinář 13.05.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:13. 05. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Posluchači budou seznámeni s okolnostmi a klíčovými momenty vzniku a rozšíření islámu. Bude provedena komparace islámu s dalšími abrahámovskými náboženstvími. Ve stručném přehledu bude nastíněn vývoj islámu v kulturně civilizačních a globálních souvislostech. Ve druhé části semináře bude popsán kontext vzniku a vývoje islámské fundamentalismu a jeho konkrétní projevy a působení ve světě od r. 1979. Lektor k téma probere prostřednictvím prezentace s využitím audiovizuálních materiálů a ukázek. Účastníci budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku islámu (myšlenkové a kulturní pozadí vzniku Koránu, život a působení proroka Mohameda) dále se základní     myšlenkovou strukturou tohoto náboženství (signifikantní témata: kosmologie, vztah člověk – Bůh, eschatologie, právo, sociální aspekty, vztah k dalším náboženstvím atd.) včetně komparace s judaismem a křesťanstvím. Výklad dále zahrne historický nástin šíření islámu ve světě v průběhu dějin a kulturně-civilizační aspekty islámu. Dále se výklad bude zabývat     detailní analýzou práva šaría a jeho srovnáním s právem v euroamerickém civilizačním            okruhu. Dalším z dílčích témat budou projevy islámu v současném světě včetně problematiky islámu v rámci EU (realita – statistiky, mýty a předsudky). (5 hodin). V další části přejdeme k vysvětlení okolností vzniku militantního islámského fundamentalismu, popíšeme jeho historický vývoj a vysvětlíme jeho ideologii včetně vysvětlení negativního vztahu islamistů k naší civilizaci. (3 hodiny) Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky prostřednictvím přednášky s potřebnými informacemi pro výuku i s využitím multimediální výukové prezentace – rozsáhlá prezentace v PPT s aktuálními audiovizuálními dokumenty k danému tématu, představení pracovních listů pro žáky atd. Dále účastníci získají potřebný přehled pro moderní formu výuky témat: výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – globální problémy, jejich příčiny a důsledky a úvod do filosofie a religionistiky. Celkové didaktické pojetí akcentuje multioborový přístup a přesah. Výklad přirozeným způsobem propojuje informace napříč předměty jako je dějepis, politologie, religionistika, ekonomie, právo, sociologie, zeměpis, dějiny umění. Smyslem je zprostředkovat pedagogům dovednost moderními výukovými metodami naplnit očekávané výstupy: žák rozlišuje významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení + žák rozlišuje významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně