Formativní hodnocení

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Popis kurzu:

Seminář seznamuje účastníky s principy a strategiemi formativního hodnocení, to jak na straně pedagoga, tak i třídního kolektivu. Účastníci semináře se seznámí s praktickými technikami a metodami formativního hodnocení. Zaměřuje se také na vhodné nástroje komunikace se žákem a s třídním kolektivem.

Co mi kurz přinese:

Podpora pozitivního přístupu
Zlepšení žáka v oblasti obsahu látky a přístupu
Převzetí zodpovědnosti žáka za svůj rozvoj
Zvýšení motivace žáka ke svému rozvoji
Zdokonalení se v sebereflexi a sebehodnocení
Uvědomění si důležitosti „partnerského“ přístupu díky dialogu s učitelem
Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům
Vedoucím pracovníkům
Vstupní předpoklady: žádné

Obsah kurzu:

 Vzájemné seznámení učitelů a lektora
 4 Překážky komunikace s žákem
 4 Podmínky úspěšné komunikace a docílení změny
 Tři nejdůležitější dovednosti učitele pro zdárnou realizaci formativního hodnocení
 Očekávání od učitele z pozice žáka
 Reakce na úspěšné a neúspěšné hodnocení
 Návyky a fixace dovedností
 Rozhovory na formativní hodnocení (učitelé mezi sebou v roli jako žák – učitel) · Vyhodnocení rozhovorů formou (učitel – lektor)
Kurz je možno financovat z šablon OP JAK

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář seznamuje účastníky s principy a strategiemi formativního hodnocení, to jak na straně pedagoga, tak i třídního kolektivu.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga