Seznámení s etickou výchovou jako nástroje sebepoznání, rozvoje sociálních dovedností a výchovy k hodnotám, nástroje primární prevence rizikového chování

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Popis kurzu:

Program využívá základní myšlenky projektu „Etická výchova“ podle R. R. Olivara a L. Lencze k předání takových znalostí a dovedností pedagogům, aby dokázali vytvářet podmínky pro osobnostně sociální rozvoj žáků, utváření a rozvoj klíčových kompetencí a kladli důraz na výchovu k hodnotám.Program svojí interaktivní formou učí pedagogy, jak využít výchovný styl, výchovný program a metody, se kterými etická výchova pracuje, k začleňování do veškerého školního dění (nejen do výuky) tak, aby byly naplněny cíle základního vzdělávání. Tím, že program pracuje s pedagogickým sborem jedné školy, utváří podmínky k vzájemnému sblížení účastníků a prodiskutování zařazení etické výchovy do výuky.

Co kurz přinese:
Cílem programu je seznámit učitele s projektem „Etická výchova“ podle Roberta Roche Olivara a Ladislava Lence jako celku a využít tento projekt pro zařazení výuky etické výchovy na základní škole.

Účastníkům budou nabídnuty metodické příručky etické výchovy, pracovní listy a učebnice pro všechny ročníky ZŠ.

Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Diskuze s účastníky v průběhu i na závěr programu, evaluační dotazník a jeho vyhodnocení.

Komu je kurz určený?

Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům

Vedoucím pracovníkům

Vstupní předpoklady: žádné

Obsah školení:

Úloha pedagoga ve výchovném působení. Cíl výchovného působení.

Výchovný styl – pedagogové se seznámí s devíti zásadami, které by měl pedagog dodržovat, aby jeho výchovné působení na žáky bylo v souladu s cílem programu (prosociální chování). Všechny zásady budou prakticky propojeny s aktivitami ve výchovném programu.

Výchovný program – pedagogové se seznámí s deseti částmi výchovného programu a sami projdou několika aktivitami, přes které výuka etické výchovy probíhá. Zde prakticky zažijí práci s jednotlivými částmi aktivity. Důraz je kladen na poslední část aktivity – reflexi, která je pro efektivitu aktivity klíčová a s níž má zkušenosti jen malé množství pedagogů.

Výchovné metody – pomocí nich proběhnou vybrané aktivity (nejčastěji používané: dialog a diskuse; zážitkové, zkušenostní metody; učení posilováním žádoucího chování; učení disciplínováním.)

Kurz je možno financovat z šablon OP JAK

Doplňující informace:

Cíl akce: Program svojí interaktivní formou učí pedagogy, jak využít výchovný styl, výchovný program a metody, se kterými etická výchova pracuje, k začleňování do veškerého školního dění (nejen do výuky) tak, aby byly naplněny cíle základního vzdělávání.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
asistenti pedagoga